Tra cứu lịch sử thanh toán online

Mục đích: Giúp kế toán nhanh chóng tra cứu các giao dịch thanh toán online để đối soát và đối chứng với phụ huynh khi cần.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Tiện ích\Tra cứu lịch sử thanh toán online.
 2. Tại đây, anh/chị có thể theo dõi lịch sử giao dịch thanh toán online của Phụ huynh. Thiết lập bộ lọc theo thời gian, phần mềm thống kế các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn.
 3. Anh/chị có thể Xem chi tiết các khoản thu đã nộp.
 4. Trường hợp Kế toán lập đợt thu thừa/thiếu khoản thu, sai số lượng đăng ký,… và muốn Hủy thu cho giao dịch:
  • Nhấn Hủy thu từng giao dịch.
  • Nhập Lý do hủy thu và tùy chọn Giữ lại số chứng từ đã đánh cho học sinh (để sau này thu tiền lại của học sinh vẫn giữ nguyên số chứng từ đã đánh, tránh số chứng từ bị trống)
  • Xác nhận Hủy thu tiền. Giao dịch sẽ bị xóa bỏ bản ghi tại màn hình Tra cứu giao dịch thanh toán online và ghi nhận lịch sử tại Hệ thống\Nhật ký truy cập.
  • Đối với giao dịch đã phát hành hóa đơn điện tử, không cho hủy thu.
 5. Tùy theo nhu cầu quản lý tại đơn vị, anh/chị có thể Tùy chỉnh cột để ưu tiên hiển thị các thông tin cần quản lý, thuận tiện so sánh, đối chiếu.

  • Tích chọn/Bỏ tích chọn để ẩn/hiện cột thông tin tương ứng.
  • Kéo thả để di chuyển trường thông tin đến vị trí mong muốn.
Cập nhật 04/07/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ