Sử dụng một mẫu tài liệu có sẵn

1. Mục đích

Ứng dụng Tài liệu hỗ trợ cán bộ giáo viên chèn thêm mẫu tài liệu đã có sẵn trên ứng dụng vào tài liệu đang soạn thảo

2. Các bước thực hiện

 
Để chèn sử dụng một mẫu tài liệu đã có sẵn trên ứng dụng, thực hiện như sau:

Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết
1. Chọn biểu tượng 
2. Chọn mẫu tài liệu
3. Nhấn 
Insert

    Cập nhật 31/12/2019

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan

    Kênh hỗ trợ