Đính kèm file vào nội dung của tài liệu


1. Mục đích

Ứng dụng Tài liệu hỗ trợ cán bộ văn thư thêm các file đính kèm có liên quan vào một tài liệu

2. Các bước thực hiện

Trong quá trình soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu, người dùng có thể tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của các tài liệu đính kèm mà lựa chọn một trong hai cách đính kèm tài liệu sau:

 • Cách 1: Áp dụng trong trường hợp muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu đính kèm
Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn tài liệu
1. Nhấn chọn biểu tượng
2. Nhấn Upload
3. Nhấn Select chọn tới tài liệu
4. Nhấn Upload để tải lên tài liệu
5. Nhấn chọn tài liệu vừa tải lên
6. Nhấn Insert
Cách 2: Áp dụng trong trường hợp muốn cung cấp thêm thông tin tham khảo có nội dung liên quan đến tài liệu đang soạn thảo
Tại giao diện soạn thảo nội dung chi tiết đối với một mục tài liệu
1. Nhấn Chọn tại phần thông tin Tài liệu đính kèm

2. Chọn đường dẫn tới nơi lưu file và đính kèm vào tài liệu

   Hệ
  thống hỗ trợ đính kèm các file có định dạng như *.doc, *.docx, *.xls,
  *.xlsx, *.odt, *.ods, *.odp, *.ppt, *.pptx, *.7z, *.zip, *.rar, *.png,
  *.jpg, *.jpeg và file có độ lớn tối đa là 10 MB.

  Cập nhật 31/12/2019

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan

  Kênh hỗ trợ