1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R141 Thiết bị – Ngày phát 01/11/2022

R141 Thiết bị – Ngày phát 01/11/2022

1. Cán bộ thiết bị mong muốn khi mượn kho/phòng có thể khai báo mục đích sử dụng để dễ dàng thống kê số tiết thực hành, biểu diễn sử dụng phòng bộ môn

Trước đây:

 • Mỗi khi có nhu cầu mượn kho/phòng, giáo viên bộ môn lập phiếu mượn để khai báo thông tin.
 • Giáo viên có thể khai báo thông tin về: tiết học, kho phòng muốn mượn, danh sách thiết bị mượn kèm, môn học, lớp dạy và tên bài học (PPCT). Tuy nhiên chưa thể khai báo mục đích sử dụng kho/phòng.
 • Trong báo cáo TB-BC02: Thống kê số tiết thực hành, biểu diễn đã thực hiện, tất cả các tiết học đã sử dụng phòng bộ môn đều mặc định có mục đích là biểu diễn.
 • Cán bộ thiết bị mất thời gian và dễ gây nhầm lẫn khi thống kê số tiết thực hành/biểu diễn.

Từ phiên bản R141 Thiết bị:

 • Tại Mượn trả\Mượn kho/phòng\Đăng ký mượn: bổ sung cột thông tin Mục đích trên phiếu mượn, gồm 2 giá trị Biểu diễnThực hành.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 •  Tại Hệ thống\Thiết lập\Phiếu đăng ký mượn\Mượn kho phòng: bổ sung giá trị Mục đích để cán bộ thiết bị tùy chọn hiển thị theo nhu cầu quản lý tại đơn vị.
  (Xem hướng dẫn tại đây)
 • Tính năng Ghi mượn nhanh kho/phòng: Bổ sung thông tin Mục đích
 • Báo cáo TB-BC02: Thống kê số tiết thực hành, biểu diễn đã thực hiện: Lấy lên thông tin Mục đích theo phiếu mượn kho/phòng.

2. Cán bộ thiết bị và giáo viên bộ môn mong muốn có thể khai báo tiết học thực tế tương ứng với mỗi bài học trong phân phối chương trình để tránh nhầm lẫn

Trước đây:

 • Cán bộ thiết bị khai báo các bài học sử dụng thiết bị kèm thông tin tiết học mỗi bài. Với bài học không sử dụng thiết bị, cán bộ không khai báo.
 • Khi cán bộ thiết bị chỉ nhập những bài sử dụng thiết bị chứ không nhập hết tất cả bài học trong PPCT, phần mềm mặc định thông tin tiết theo thứ tự các bài đã nhập dẫn đến sai lệch thông tin hiển thị trên Phiếu đăng ký mượn và Sổ mượn trả, khiến cán bộ thiết bị và giáo viên bộ môn dễ nhầm lẫn.

Từ phiên bản R141 Thiết bị:

 • Tại mục Hệ thống\Bài học sử dụng thiết bị: Khi người dùng tự Thêm bài học, vẫn tự động sinh với số tiết là số liền sau liên tiếp với tiết lớn nhất trên danh sách.
 • Cho phép người dùng sửa lại số tiết do chương trình tự sinh.

3. Giáo viên bộ môn mong muốn không cần khai báo lại thông tin môn dạy khi lập phiếu mượn để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Tại phần Đăng ký mượn thiết bị, phần mềm mặc định phiếu mượn do tài khoản giáo viên nào lập thì là phiếu mượn cho giáo viên đó, nếu cán bộ thiết bị lập phiếu mượn hộ thì phải điền tên giáo viên bộ môn.
 • Phần mềm không điền sẵn tên môn học cho giáo viên bộ môn dù đã được khai báo tại mục Tài khoản cán bộ nên mất thời gian điền lại.

Từ phiên bản R141 Thiết bị:

 • Sau khi khai báo tên giáo viên trên phiếu Đăng ký mượn: Phần mềm điền sẵn thông tin môn học của giáo viên đó theo thông tin khai báo tại Hồ sơ cán bộ giáo viên. Nếu thông tin môn dạy của giáo viên chưa được khai báo thì tự động để trống.
 • Cho phép sửa thông tin môn dạy (Trong trường hợp dạy môn phụ hoặc một giáo viên dạy nhiều môn)

4. Giáo viên bộ môn mong muốn có thể đăng ký mượn thiết bị cho các bài học chưa được khai báo trong danh mục để dạy đúng theo bài học thực tế

Trước đây:

 • Đầu năm học, cán bộ thiết bị cập nhật danh sách PPCT để chuẩn bị danh sách thiết bị tại Hệ thống\Bài học sử dụng thiết bị.
 • Khi giáo viên bộ môn Đăng ký mượn thiết bị, cần chọn thông tin Tiết (PPCT) – Tên bài dạy. Với trường hợp phát sinh bài học chưa được khai báo, giáo viên bộ môn vẫn có thể nhập tên bài học đó và được ghi mượn bình thường.
 • Tuy nhiên phần mềm tự động đổi thành bài đầu tiên trong danh sách bài học có sẵn, thay vì ghi nhận bài học mới và lưu trong phiếu, khiến giáo viên bộ môn gặp khó khăn để điền đúng tên bài học.

Từ phiên bản R141 Thiết bị:

Tại mục Mượn trả\Đăng ký mượn:

 • Khi giáo viên bộ môn nhập tên bài học mới chưa có trong danh mục bài học sử dụng thiết bị, phần mềm không tự động chuyển bài học có sẵn mà lưu lại tên bài học này trên phiếu đăng ký mượn.
 • Không tự động bổ sung bài học này vào danh mục bài học sử dụng thiết bị.

5. Cán bộ thiết bị mong muốn khi in Thống kê số tiết sử dụng thiết bị, kho/phòng có thể thấy được toàn bộ thông tin để thuận lợi trong việc kiểm tra và báo cáo

Trước đây:

 • Khi có nhu cầu thống kê số tiết sử dụng thiết bị, kho/phòng để báo cáo lên cấp trên, cán bộ thiết bị tổng hợp tại báo cáo TB-BC03: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị, kho/phòng.
 • Khi thống kê theo từng thiết bị: Báo cáo xuất ra khổ dọc A4, hiển thị đầy đủ thông tin
 • Tuy nhiên khi thống kê theo tất cả thiết bị: Báo cáo xuất ra khổ ngang A4, các cột nhỏ trong cột Số tiết sử dụng thiết bị bị bôi đen khiến cán bộ thiết bị gặp khó khăn khi kiểm tra và mất công chỉnh sửa lại.

Từ phiên bản R141 Thiết bị:

 • Đối với báo cáo TB-BC03: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị, kho/phòng.
  • Đổi tên thành: TB-BC03: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị, kho/phòng đặc biệt.
  • Bổ sung ghi chú về số lượng thiết bị tối đa, thêm cảnh báo khi người dùng chọn quá giới hạn thiết bị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bổ sung mẫu báo cáo TB-BC05: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo giáo viên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cập nhật phân phối chương trình học cho khối 10 bộ sách Kết nối tri thức theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhật 27/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ