1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Kiểm tra trực tuyến
  5. Hội đồng kiểm tra giám sát quá trình kiểm tra

Hội đồng kiểm tra giám sát quá trình kiểm tra

Khi bài kiểm tra diễn ra, hội đồng giám sát quá trình làm bài kiểm tra của tất cả các lớp.

  1. Vào Kiểm tra, chọn Kỳ Đánh giá, chọn kỳ đánh giá cần giám sát.
  2. Nhấn vào chi tiết của môn cần giám sát, chọn Giám sát
  3. Khi tất cả học sinh đã sẵn sàng làm bài hoặc đã làm xong bài, hội đồng có thể mở/đóng đề trước thời gian quy định đã thiết lập trước đó bằng cách nhấn Mở đề/Đóng đề
  4. Hội đồng sẽ nắm bắt được số học sinh tham gia, chưa tham gia, thời điểm học sinh vào làm và nộp bài tương ứng.
Cập nhật 02/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ