1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Không muốn khai báo nhiều thông tin khi lập phiếu mượn thiết bị thì làm thế nào?

Không muốn khai báo nhiều thông tin khi lập phiếu mượn thiết bị thì làm thế nào?

Trả lời:

Để ghi mượn nhanh mà không cần khai báo nhiều thông tin hoặc với những thiết bị không thể mượn dài hạn, giáo viên đăng ký mượn đột xuất (không lập kế hoạch mượn từ trước) thì anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh.

1. Trường hợp đơn vị thuộc cấp tiểu học

1. Trường hợp đơn vị thuộc cấp Tiểu học:

  • CBTB vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Ghi mượn nhanh
  • Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm: Giáo viên mượn, Ngày mượn, số lượng thiết bị cần mượn.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn
   • Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
   • Lựa chọn thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn học và loại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm, nhấn Chọn và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
  • Sau khi CBTB lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
2. Trường hợp đơn vị thuộc cấp THCS/THPT

2. Trường hợp đơn vị thuộc cấp THCS/THPT:

  • CBTB vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Ghi mượn nhanh
  • Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm: Giáo viên mượn, Ngày mượn, số lượng thiết bị cần mượn.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
   • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
    Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
   • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn học và loại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
   • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
  • Sau khi CBTB lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
Cập nhật 19/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ