1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán mong muốn có thể sửa khoản thu không xuất hóa đơn được thu cùng với khoản thu có xuất hóa đơn mà không gây ảnh hưởng đến hóa đơn nhà trường đã gửi cho phụ huynh

Kế toán mong muốn có thể sửa khoản thu không xuất hóa đơn được thu cùng với khoản thu có xuất hóa đơn mà không gây ảnh hưởng đến hóa đơn nhà trường đã gửi cho phụ huynh

 • Từ phiên bản R104: Phần mềm cho phép sửa khoản thu không xuất hóa đơn được thu cùng với khoản thu có xuất hóa đơn mà không gây ảnh hưởng đến hóa đơn nhà trường đã gửi cho phụ huynh.

Các bước thực hiện:

Phần mềm cho phép hủy thu tiền khi đã xuất hóa đơn. Anh/chị thực hiện hủy thu tiền theo các bước như sau:

Hủy thu tiền theo lớp

 • Vào Khoản thu (New)\Thu tiền\Thu theo lớp
 • Tích chọn lớp học của đợt thu cần hủy thu tiền, nhấn Hủy thu tiền
 • Lưu ý:
 1. Lớp có trạng thái Chưa thu đủ hoặc Đã thu đủ, phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Hủy thu tiền để chắc chắn muốn huỷ thu tiền của lớp.
 2. Anh/chị chỉ được phép hủy thu tiền khoản thu chưa phát hành hóa đơn. Đối với những khoản thu đã phát hành hóa đơn, anh/chị cần xóa hóa đơn đã phát hành đó rồi tiếp tục hủy thu tiền.

  • Nhấn Xóa hóa đơn để chuyển sang màn hình xóa hóa đơn đã phát hành. (Xem hướng dẫn xóa hóa đơn tại đây)
  • Nhấn Tiếp tục hủy để hủy thu tiền các khoản thu chưa xuất hóa đơn.
 3. Trường hợp tất cả các khoản thu trong đợt thu cần hủy thu tiền đều xuất hóa đơn, anh/chị bắt buộc xóa hóa đơn để thực hiện hủy thu tiền.
 4. Anh/chị không được phép hủy thu tiền các khoản thu nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc qua SISAP. Phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Hủy thu tiền theo học sinh

 • Vào Khoản thu (New)\Thu tiền\Thu theo học sinh
 • Nhập Tên, Lớp, Mã SISAP hoặc quét mã của học sinh cần thu tiền. Chọn học sinh trong danh sách.
 • Phần mềm hiển thị danh sách đợt thu của học sinh đó.
  Lưu ý : Anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin đợt thu đã thu tiền
 • Tích chọn đợt thu đã thu tiền, nhấn Hủy thu tiền
 • Lưu ý:
  1. Anh/chị chỉ được phép hủy thu tiền khoản thu chưa phát hành hóa đơn. Đối với những khoản thu đã phát hành hóa đơn, anh/chị cần xóa hóa đơn đã phát hành đó rồi tiếp tục hủy thu tiền

   • Nhấn Xóa hóa đơn để chuyển sang màn hình xóa hóa đơn đã phát hành. (Xem hướng dẫn xóa hóa đơn tại đây)
   • Nhấn Tiếp tục hủy để hủy thu tiền các khoản thu chưa xuất hóa đơn.
  2. Anh/chị không được phép hủy thu tiền các khoản thu nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc qua SISAP. Khi thực hiện hủy thu tiền, phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Xem hướng dẫn hủy thu tiền tại đây

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ