1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Cùng một diện ưu tiên nhưng mỗi khoản thu khác nhau lại miễn giảm các mức khác nhau thì làm như thế nào?

Cùng một diện ưu tiên nhưng mỗi khoản thu khác nhau lại miễn giảm các mức khác nhau thì làm như thế nào?

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh mục Khoản thu có áp dụng miễn giảm.

  • Vào Lập kế hoạch thu\Lập danh sách khoản thu.
  • Chọn Thêm mới và khai báo khoản thu.
  • Tích chọn Áp dụng miễn giảm.

Anh/chị xem thêm hướng dẫn thêm mới Khoản thu tại đây

Bước 2: Thêm danh sách học sinh được miễn giảm

  • Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm. Chọn Thêm nhanh.
  • Chọn khoản thu được miễn giảm, mức miễn giảm, thời gian miễn giảm. Tích chọn các học sinh cùng khoản thu được miễn giảm, cùng mức miễn giảm và thời gian miễn giảm (không nhất thiết phải cùng diện ưu tiên, miễn giảm)
  • Nhấn Lưu
  • Xem thêm hướng dẫn chi tiết Thêm danh sách miễn giảm tại đây

Mỗi lần Thêm nhanh áp dụng được cho một Khoản thu, một mức miễn giảm và nhiều diện ưu tiên, sau khi thêm nhanh cho mức A thì nhấn lưu và đóng, sau đó thao tác lại tương tự như trên nhưng chọn mức B để thêm tiếp.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ