HS-BC05: Thống kê hai mặt giáo dục

Hướng dẫn thực hiện:

Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng các môn, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) lấy lên báo cáo kết quả học tập và hạnh kiểm trong kỳ học được chọn.

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dụcChọn HS-BC05: Thống kê hai mặt giáo dục.
  2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
  3. Khai báo tham số báo cáo:
    • Chọn: Năm học; Học kỳ; Phạm vi
    • Tích chọn So sánh dữ liệu để so sánh với các kỳ gần nhất
    • Tích chọn Cập nhật kết quả thi lại rèn luyện để xem báo cáo sau khi cập nhật kết quả thi lại, rèn luyện sau hè.

4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).

Cập nhật 06/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ