Phiếu liên lạc

Mục đích

Giúp hiệu trưởng có thể in được phiếu liên lạc và gửi cho phụ huynh

Các bước thực hiện

 1. Chọn Học sinh\Báo cáo\Báo cáo\HS-BC26: Phiếu liên lạc
 2. Khai báo các tham số trên phiếu liên lạc:
  • Khổ giấy, Ngày in, In theo: Khối, Lớp
  • Nhập tiêu đề phiếu liên lạc theo nhu cầu của anh/chị
  • Lựa chọn hiển thị các điểm thành phần, thông tin xếp thứ.
 3. Tùy chỉnh chân chữ ký phiếu liên lạc phù hợp với đơn vị
  • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào dòng chân chữ ký ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
  • Giữ chuột và di chuyển để thay đổi vị trí chân chữ ký.
  • Anh/chị có thể thay đổi/nhập Tiêu đề người kýTên người ký phù hợp với đơn vị mình.
  • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
  • Nhấn Đồng ý để lưu các thiết lập.
 4. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên phiếu liên lạc.
 5. Nhấn biểu tượng này xuất phiếu liên lạc ra định dạng mong muốn.
Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ