1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R169 – Phát hành ngày 22/12/2023

Tính năng mới R169 – Phát hành ngày 22/12/2023

I. Chung

Khi cấp mới tài nguyên, Kinh doanh muốn khai báo thông tin của đơn vị theo đúng cơ cấu tổ chức báo cáo

II. Học sinh

1. Cán bộ cấp dưỡng mong muốn xóa được phiếu xuất kho và nhập kho thực phẩm

Trước đây:

 • Hằng này, cán bộ cấp dưỡng sẽ phụ trách nhập, xuất thực phẩm để phục vụ bữa ăn cho học sinh tại trường. Do số lượng lớn nên trong quá trình ghi phiếu có thể xảy ra sai sót và cán bộ phụ trách phải hủy phiếu cũ và lập phiếu mới.
 • Tại Bán trú\Kho thực phẩm: Chưa đáp ứng, do khi có sai sót, cán bộ phụ trách không thể hủy đi gây khó khăn trong việc kiểm soát số lượng.

Từ phiên bản R169:

 • Cấp dưỡng có thể xóa các phiếu nhập và xuất kho thực phẩm khi làm sai để lập lại phiếu cho đúng thực tế.
 • Tại Bán trú\Kho thực phẩm\Nhập kho: Cấp dưỡng có thể Xóa trên từng dòng phiếu nhập.
 • Tại Bán trú\Kho thực phẩm\Xuất kho: Cấp dưỡng có thể Xóa trên từng dòng phiếu xuất và xóa phiếu xuất.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Hiệu trưởng muốn gửi báo cáo về kết quả học tập theo thông tư TT27/2020/TT-BGDĐT lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Trước đây:

 • Định kỳ, hiệu trưởng tổng hợp kết quả học tập và nhập khẩu lên cơ sở dữ liệu quốc gia để báo cáo về tình hình học tập của trường. Đặc biệt theo thông tư TT27/2020/TT-BGDĐT, từ năm học 2023-2024 quy định đánh giá học sinh tiểu học thay đổi đối với khối lớp 4.
 • Tại phân hệ Học sinh\Báo cáo\ CSDL Quốc gia\Xuất khẩu dữ liệu: File xuất khẩu khối lớp 4 vẫn ở mẫu cũ => Không đáp ứng được theo thông tư TT27/2020/TT-BGDĐT.
 • Trường mất thời gian chỉnh sửa file xuất khẩu theo mẫu của BGD ban hành rồi nhập khẩu lên cơ sở dữ liệu quốc.

Từ phiên bản R169:

 • Hiệu trưởng có thể gửi báo cáo về kết quả học tập theo thông tư TT27/2020/TT-BGDĐT lên cơ sở dữ liệu quốc gia.
 • Tại Học sinh\Báo cáo\CSDL Quốc gia\Xuất khẩu dữ liệu: Cập nhật file xuất khẩu theo mẫu mới.

III. Thiết bị

1. Khi lập dự toán mua sắm dựa trên dữ liệu CSDL thiết bị, Phòng và Sở giáo dục mong muốn ghi nhận đúng nhu cầu đăng ký mua sắm thiết bị tại các đơn vị so với số liệu còn thiếu

Trước đây:

 • Hiện tại, SGD dựa trên kết quả tại báo cáo Thống kê số lượng thiết bị tại các đơn vị để tính dự toán. Số liệu này không đúng thực tế và cao hơn nhiều so với số đơn vị đăng ký gửi lên,
 • Hiện tại phần mềm đang mặc định lấy toàn bộ danh mục thiết bị cho nhà trường và tính toán số lượng thiếu. Ví dụ môn Ngoại ngữ thay vì trường chỉ thiếu thiết bị của 1 trong 3 phương án thì phần mềm đang để trường thiếu cả 3, dẫn đến dự toán tăng.
 • PGD/SGD không nắm bắt chính xác số lượng thực tế đơn vị, đơn vị không có nơi để điền nhu cầu mua sắm.

Từ phiên bản R169:

 • Khi lập dự toán mua sắm dựa trên dữ liệu CSDL thiết bị, Phòng và Sở giáo dục có thể ghi nhận đúng nhu cầu đăng ký mua sắm thiết bị tại các đơn vị so với số liệu còn thiếu.
 • Với vai trò cán bộ thiết bị Nhà trường:
  • Tại Hệ thống\Thiết bị giáo dục:
   • Khi Sửa thiết bị giáo dục: Bổ sung trường thông tin TT/QĐ; Tùy chọn Lấy lên báo cáo đơn vị chủ quản.
   • Trên Danh sách thiết bị giáo dục: Bổ sung cột Trạng thái lấy lên báo cáo.
   • Tại Thiết lập cột hiển thị: Bổ sung dòng Trạng thái lấy lên báo cáo.
   • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Tại Đề nghị mua sắm\Đề xuất mua sắm\Nhập đề xuất:
   • Khi nhấn vào biểu tượng bên dưới sẽ tự động lấy lên số liệu mới nhất của cột Số lượng thiếu so với quy định.
   • Và tự động đẩy dữ liệu vào cột Số lượng đề xuất theo số lượng còn thiếu so với quy định.
   • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Với vai trò đơn vị chủ quản Phòng/Sở Giáo dục: Tại Mua sắm tập trung\Mua sắm theo đề xuất\Thêm mua sắm:
  • Bổ sung tính năng Thêm nhanh thiết bị để nhập hoặc sao chép danh sách thiết bị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Đối với môn học được quy định, Phòng/Sở giáo dục muốn xem số lượng thiết bị theo quy định danh mục cho 1 phòng bộ môn

Trước đây:

 • Theo các thông tư BGD quy định (ví dụ TT39) thì có các môn được quy định trang bị thiết bị tối thiểu cho 01 phòng học bộ môn như Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Mĩ thuật chứ không tính SL thiết bị tối thiểu cho tổng học sinh/giáo viên trong đơn vị.
 • Khi tính số lượng thiết bị quy định tại báo cáo Thống kê số lượng thiết bị tại các đơn vị thì phần mềm đang tính tổng dựa trên số lượng học sinh/giáo viên theo phân công. Sai thực tế nhu cầu tại trường dẫn đến tính dự toán sai.

Từ phiên bản R169:

 • Đối với môn học được quy định, Phòng/Sở giáo dục có thể xem số lượng thiết bị theo quy định danh mục cho 1 phòng bộ môn.
 • Áp dụng với các môn học: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật.
 • Áp dụng theo quy tắc:
  • Số lượng thiết bị = Số lượng thiết bị tương ứng số giáo viên.
  • Số lượng thiết bị tối thiểu = Số lượng học sinh lớn nhất 1 lớp x Số phòng.
 • Cập nhật cách tính trên mẫu báo cáo Thống kê số lượng thiết bị.
Cập nhật 22/12/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ