Mua sắm theo đề xuất

Mục đích

Cho phép cán bộ quản lý tại Phòng Giáo dục lập kế hoạch mua sắm tập trung, nhận và phê duyệt các đề xuất mua sắm thiết bị được gửi từ các đơn vị trực thuộc.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Đăng ký mua sắm

I. Đăng ký mua sắm

 1. Vào Mua sắm tập trung/Đăng ký mua sắm, nhấn Thêm mua sắm để lập kế hoạch mua sắm thiết bị.
 2. Nhập các thông tin trên phiếu mua sắm:

  • Thông tin chung: Nhập Tên, Hạn đăng ký (hạn các trường gửi kế hoạch mua sắm lên)
  • Danh sách thiết bị: Khai báo thông tin các thiết bị cần mua trong đợt mua sắm
   • Nhấn Thêm dòng để thêm từng thiết bị cần mua.
   • Hoặc nhấn Thêm nhiều TB để thêm nhanh nhiều thiết bị cần mua cùng  lúc.
    Trường hợp thiết bị ghi tăng chưa có trong danh mục thiết bị, anh/chị Thêm mới thiết bị (tương tự thêm mới thiết bị tại danh mục thiết bị)
   • Chọn Thêm nhanh thiết bị để nhập hoặc sao chép danh sách thiết bị có sẵn. Nhấn Thêm nhanh.
   • Nhập thông tin khác như Định mức mua thiết bị, Đơn vị tính, Môn học, Chủ đề dạy học của thiết bị cần mua.
 3. Nhấn Lưu, tại màn hình danh sách đăng ký mua sắm, anh/chị nhấn biểu tượng này để ban hành kế hoạch đăng ký mua sắm xuống đơn vị cấp dưới.
II. Phân bổ thiết bị cho các trường

II. Phân bổ thiết bị cho các trường

1. Phân bổ thiết bị

Sau khi các trường lập đề xuất dựa trên đăng ký mua sắm của PGD/SGD đã ban hành, cán bộ PGD/SGD thực hiện cân đối ngân sách và phân bổ lại số lượng thiết bị cần mua ở các trường.

 • Nhấn Phân bổ,
 • Anh/chị thực hiện cân đối, phân bổ lại số lượng sẽ mua, số lượng cấp cho từng đơn vị theo từng đầu thiết bị.
 • Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu
2. Xem kết quả phân bổ
 • Vào Mua sắm tập trung/Kết quả phân bổ.
 • Sau khi anh/chị thực hiện phân bổ thiết bị tại màn hình Đăng ký mua sắm, anh/chị dễ dàng theo dõi kết quả phân bổ thiết bị cho các trường tại đây.
  • Xem theo Thiết bị: Hiển thị số lượng thiết bị sẽ mua, đề xuất mua, đã cấp, chưa cấp kèm theo trạng thái phân bổ thiết bị.
   Chưa phân bổ: Thiết bị chưa nhập số sẽ mua, chưa cấp cho các trường
   Đã phân bổ: Thiết bị đã nhập số sẽ mua, cấp cho các trường
  • Xem theo Trường: Hiển thị danh sách các trường trực thuộc kèm thiết bị được phân bổ

 • Nhấn Gửi kết quả phân bổ để gửi kết quả cho các trường trực thuộc.
Cập nhật 22/12/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ