Mua sắm chủ động

 • Mục đích: Giúp Sở Giáo dục & Đào tạo có thể chủ động mua sắm một số thiết bị giáo dục để cấp phát cho các trường trong địa bàn tỉnh, phục vụ công tác giảng dạy, kết hợp cùng các đợt mua sắm tài sản.

Các bước thực hiện:

  1. Mua sắm chủ động
   Để chủ động thực hiên mua sắm thiết bị, anh chị thực hiện các bước như sau:

   • Vào Mua sắm tập chung/Mua sắm chủ động, nhấn Thêm mua sắm.

   • Khai báo Tên mua sắm để phân biệt các đợt mua sắm thiết bị.
   • Nhấn Thêm dòng hoặc Thêm nhiều thiết bị để khai báo thông tin thiết bị cần mua.
   • Trường hợp thiết bị được mua khi thực hiện mua sắm tài sản tập chung, anh/chị nhấn Thêm từ quản lý tài sản.
   • Lựa chọn tên thiết bị tại Quản lý thiết bị tương ứng với tên thiết bị tại Quản lý tài sản, khai báo số lượng tại SL lấy từ QLTS.
   • Nhấn Xác nhận để hoàn tất khai báo.
   • Kiểm tra lại các thông tin mua sắm. Nhấn Lưu để lưu thông tin mua sắm thiết bị.
  1. Phân bổ thiết bị cho trường
   Sau khi hoàn thành mua sắm thiết bị, Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện phân bổ thiết bị cho trường bằng cách thực hiện như sau:

   • Tại màn hình Mua sắm chủ động, chọn đợt mua sắm, nhấn Phân bổ.
   • Khai báo số lượng phân bổ từng thiết bị trong danh sách đợt mua sắm cho các đơn vị.
   • Nhấn Lưu để lưu kết quả phân bổ
  2. Gửi kết quả phân bổ cho trường
   Tại màn hình Kết quả phân bổ, anh/chị có thể lựa chọn: Xem theo danh sách thiết bị hoặc xem theo danh sách trường để kiểm tra số lượng thiết bị được phân bổ cho từng đơn vị.
   • Nhấn Gửi kết quả phân bổ để xác nhận gửi kết quả phân bổ đến các trường được phân bổ thiết bị
Cập nhật 17/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ