Đơn vị tính

Mục đích: Giúp đơn vị quản lý danh mục đơn vị tính của khoản thu, thêm đơn vị tính theo nhu cầu thực tế đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

  1.  Vào Hệ thống\Danh mục, chọn Đơn vị tính.
  2. Tại đây, phần mềm mặc định lấy lên danh sách đơn vị tính của khoản thu có tính chất hoàn trả và không hoàn trả, được đánh dấu là Dữ liệu hệ thống. Anh/chị không sửa/xóa những đơn vị tính này.
  3. Tùy theo thực tế đơn vị, anh/chị có thể thêm mới đơn vị tính của khoản thu, mặc định tính chất không hoàn trả. Nhấn Thêm đơn vị tính.
    • Nhập tên đơn vị tính.
    • Nhấn Lưu.
  4. Trường hợp muốn chỉnh sửa đơn vị tính, nhấn vào biểu tượng cây bút để thay đổi thông tin.
  5. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa đơn vị tính khỏi danh mục quản lý của đơn vị.
  6. Lưu ý: Trường hợp đơn vị tính của khoản thu đã tạo đợt thu, anh/chị sẽ không sửa/xóa để không ảnh hưởng đến dữ liệu đã phát sinh.
Cập nhật 20/07/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ