1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R123.01_22/11/2021
  5. Khuyến nghị cho CBTH biết về các ràng buộc gây khó lập thời khóa biểu

Khuyến nghị cho CBTH biết về các ràng buộc gây khó lập thời khóa biểu

  • Từ phiên bản R123.01: Sau khi thiết lập các ràng buộc của thời khóa biểu, cán bộ chuyên trách sẽ biết được các ràng buộc nào đang làm cho thời khóa biểu có mâu thuẫn dẫn tới không lập được để kịp thời điểu chỉnh thiết lập lại.

Các bước thực hiện:

Khi xếp thời khóa biểu, nếu các ràng buộc đã thiết lập có mâu thuẫn, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Dựa trên thông tin của khuyến nghị, Cán bộ chuyện trách nên trở lại màn hình thiết lập ràng buộc và điều chỉnh giảm bớt các ràng buộc đang thiết lập.

Trường hợp nhấn Xếp TKB, Chương trình có thể không lập được hoặc một số tiết không xếp được vị trí phù hợp sẽ được đặt trong vị trí tiết chờ xếp lịch.

Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ