1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R112_03/06/2021
  5. Kế toán muốn mẫu nhập khẩu ghi nhận số buổi thực tế, có cột tổng dọc, tổng ngang để tiện theo dõi so với file gốc

Kế toán muốn mẫu nhập khẩu ghi nhận số buổi thực tế, có cột tổng dọc, tổng ngang để tiện theo dõi so với file gốc

  • Trước phiên bản R112: Mẫu nhập khẩu danh sách ghi nhận thực tế chưa có cột tổng số các buổi trong 1 ngày của học sinh và tổng số buổi học sinh ăn trong tháng,  việc này khiến kế toán không đối chiếu nhanh được với sổ theo dõi bên ngoài.
  • Từ phiên bản R112: Bổ sung dòng tổng cộng các cột và tổng số các dòng trên tệp nhập khẩu ghi nhận số buổi thực tế, có cột tổng dọc, tổng ngang giúp kế toán nhanh chóng đối chiếu với sổ gốc

Các bước thực hiện:

  1. Bổ sung dòng tổng cộng các cột và tổng số các dòng trên tệp nhập khẩu ghi nhận số buổi thực tế
  2. Xem hướng dẫn nhập khẩu danh sách số lượng sử dụng thực tế tại đây.
Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ