Cán bộ thiết bị làm thế nào để duyệt và ghi mượn kế hoạch mượn kho/phòng?

Cán bộ thiết bị duyệt phiếu đăng ký mượn kho/phòng hoặc duyệt thiết bị mượn cho giáo viên ngay trên điện thoại, mọi lúc, mọi nơi.

  1. Chạm vào menu Thiết bị, chạm Kho/phòng bộ môn
  2. Anh/chị nhanh chóng theo dõi kế hoạch mượn kho/phòng theo các phòng hoặc các tiết.
  3. Chọn kho phòng/tiết cần duyệt phiếu ghi mượn

    • Chạm Ghi mượn kho/phòng để duyệt phiếu mượn kho/phòng của giáo viên đó
    • Chạm Ghi mượn thiết bị kèm theo để duyệt ghi mượn thiết bị cho giáo viên mượn.
Cập nhật 19/05/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ