Cán bộ thiết bị làm thế nào để lập phiếu đăng ký mượn kho/phòng?

Cán bộ thiết bị lập hộ phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên ngay trên điện thoại, mọi lúc, mọi nơi.

Lập phiếu đăng ký mượn kho phòng

 1. Chọn ngày cần lập kế hoạch mượn thiết bị. Nhấn biểu tượng dấu cộng để lập phiếu mượn
 2. Khai báo các thông tin phiếu mượn: nhấn biểu tượng mũi tên để chọn các thông tin trên phiếu mượn.

  • Giáo viên: chọn thông tin giáo viên mượn
  • Kho/Phòng: Kho phòng cần mượn
  • Tiết học: thời gian học cần mượn thiết bị
  • Môn học, Lớp, Mục đích (Biểu diễn/Thực hành)
  • Tiết (theo PPCT): Trường hợp tiết học đã có trong danh mục Bài học sừ dụng thiết bị, ứng dụng tự động lấy lên thông tin Danh sách thiết bị mượn theo bài học đã chọn. Tuy nhiên anh/chị có thể:
   • Nhấn Thêm thiết bị để thêm thiết bị cần mượn
   • Nhấn biểu tượng “dấu cộng” để tăng số lượng thiết bị cần mượn hoặc “dấu trừ” để giảm/bỏ bớt số lượng thiết bị không cần mượn.
 3. Sau khi hoàn tất, chạm vào Lưu

Chỉnh sửa/Xóa kế hoạch mượn kho phòng

Trường hợp phát hiện kế hoạch mượn có sai sót về số lượng, môn học, số tiết,… anh/chị có thể chỉnh sửa lại kế hoạch mượn như sau:

 1. Chọn kho phòng đã đăng ký mượn. Chạm vào tiết đã đăng ký mượn kho phòng
 2. Chạm vào phiếu mượn. Thực hiện chỉnh sửa lại các thông tin trên phiếu mượn cho đúng thực tế.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị chạm Lưu

Lưu ý: Trường hợp muốn hủy kế hoạch mượn kho/phòng, anh/chị chạm biểu tượng “thùng rác” trên góc trên bên phải màn hình để xóa.

Cập nhật 19/05/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ