Bạn đọc tại chỗ

Muc đích

Hỗ trợ CBTV thống kê lượt đọc tại chỗ của bạn đọc và tổ chức tiết đọc thư viện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Tiết đọc thư viện

I. Tiết đọc thư viện

  1. Để tổ chức Tiết đọc thư viện, CBTV thực hiện như sau:
  • Phần mềm đã tự động mặc định thiết lập tổ chức Tiết đọc thư viện đối với đơn vị cấp tiểu học. Các đơn vị khác có nhu cầu tổ chức tiết đọc thư viện vui lòng vào Hệ thống/Thiết lập/Bạn đọc tại chỗ và tích chọn Tổ chức tiết học tại thư viện.

  • Để thêm Thêm tiết đọc thư viện, vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/ Lớp có tiết đọc thư viện, nhấn Thêm tiết đọc thư viện.
  • Khai báo các thông tin: Lớp, Tiết học, Ngày học, Sĩ số tham gia, Hình thức thống kêLoại sách (nếu có)
  • Nhấn Thêm để thêm tiết đọc.

2. Để sửa thông tin tiết đọc thư viện, CBTV thực hiện như sau

  • Trường hợp anh chị muốn sửa thông tin tiết đọc đã khai báo, nhấn đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng tên bản ghi
  • Trường hợp muốn xóa tiết đọc đã thêm do thông tin chưa chính xác hoặc không có nhu cầu theo dõi, nhấn biểu tượng Thùng rác tương ứng với tên bản ghi
II. Bạn đọc tự do

II. Bạn đọc tự do

1. Học sinh
Để thống kê bạn đọc tự do là học sinh, CBTV thực hiện như sau:

  • Vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/Học sinh
  • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.
  • Tích chọn hình thức ghi mượn phù hợp: Ghi nhanh lượt đọc theo loại sách, Khối/Lớp hoặc Ghi chi tiết mượn theo quyển sách.
  • Nhấn Hiển thị ví dụ minh họa để xem mẫu tương ứng với từng hình thức ghi mượn.
   • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo loại sách, phần mềm hiển thị như dưới đây. Lựa chọn thời gian và khai báo số lượng sách tương ứng với từng loại sách. Nhấn Lưu để hoàn tất.
   • Để ghi nhận bạn đọc theo Khối, khai báo số lượng bạn đọc của từng khối vào thời gian tương ứng
   • Để ghi nhận bạn đọc theo Lớp, khai báo số lượng bạn đọc của từng Lớp vào thời gian tương ứng
   • Nếu chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách, phần mềm hiển thị như dưới đây.
    • Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc
    • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc
    • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
    • Nhấn Lưu để hoàn tất.
    • Thông tin lượt đọc tại chỗ chưa chính xác có thể Sửa hoặc xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.

2. Giáo viên
Để thống kê bạn đọc tự do là giáo viên, CBTV thực hiện như sau:

  • Vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/Giáo viên
  • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc.
  • Tích chọn hình thức ghi mượn phù hợp: Ghi nhanh lượt đọc theo buổi hoặc Ghi chi tiết mượn theo quyển sách.
  • Trường hợp chọn Ghi nhanh lượt đọc theo buổi, anh chị tích chọn thời gian tương ứng với tên giáo viên để ghi nhận lượt đọc tại chỗ của bạn đọc
  • Trường hợp chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách, Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc.
   • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc
   • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
   • Nhấn Lưu để hoàn tất.
   • Thông tin lượt đọc tại chỗ chưa chính xác có thể Sửa hoặc xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ