Trả sách

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện quản lý hoạt động trả sách của bạn đọc.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vào Mượn trả\Quản lý mượn trả.
 • Để thực hiện công tác trả sách cho bạn đọc và nhập sách vào thư viện, Cán bộ thư viện có thể thực hiện theo 2 cách:
  • Trả sách theo bạn đọc: Sử dụng số phiếu mượn của bạn đọc để trả sách.
  • Trả sách theo sách: Sử dụng sách được trả để trả sách mà không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác.

1. Trả sách theo bạn đọc

1. Trả sách theo bạn đọc

Khi Cán bộ thư viện có thông tin của bạn đọc trả sách hoặc số phiếu mượn, anh chị thực hiện trả sách như sau:

 • Chọn Trả sách.
 • Tại danh sách Bạn đọc, chọn tên bạn đọc, phần mềm sẽ hiển thị danh sách sách đã mượn tương ứng với số phiếu mượn.
 • Tích chọn sách được trả, khai báo tình trạng sách. Nhấn Trả sách.
  (Trường hợp bạn đọc trả trước một số đầu sách, anh/chị tích chọn sách tương ứng.
2. Trả sách theo sách

2. Trả sách theo sách

Khi Cán bộ thư viện ghi nhận trả sách mà không có thông tin bạn đọc hoặc không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào, anh chị thực hiện như sau:

 • Vào Mượn trả\Theo đầu sách\Trả sách hoặc Mượn trả\Trả sách, tích chọn Trả sách theo Sách.
 • Khai báo sách được trả bằng cách nhập Nhan đề/Số ĐKCB/Quét mã vạch. Khai báo tình trạng sách tương ứng.
 • Trường hợp muốn bỏ sách đã chọn trong tranh sách trả sách, nhấn Biểu tượng thùng rác để xóa sách khỏi danh sách trả (Nếu có)
 • Trường hợp muốn thêm sách cần ghi trả, nhấn Thêm dòng mới.
 • Nhấn Trả sách để hoàn tất.
3. Hủy trả sách

3. Hủy trả sách

Trường hợp thực hiện trả sách nhầm khi xác nhận trả sách theo phiếu mượn hoặc theo đầu sách, Cán bộ thư viện có thể hủy trả như sau:

 • Trường hợp hủy trả sách theo phiếu mượn, chọn Theo phiếu mượn, tích chọn phiếu mượn đã trả. Nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Hủy trả sách.
 • Trường hợp hủy trả sách theo đầu sách, chọn Theo đầu sách, tích chọn sách đã trả. Nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn nhấn Hủy trả sách.
 • Trường hợp không thể hủy trả một số sách đã phát sinh dữ liệu liên quan trong phiếu mượn đã chọn, anh/chị có thể nhấn Xem chi tiết tại đây để xem các dữ liệu phát sính liên quan.
  Hoặc nhấn Hủy trả sách.

 

Cập nhật 24/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ