Trả sách

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý hoạt động trả sách của bạn đọc.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để xử lý trả sách cho bạn đọc và nhập sách vào thư viện, CBTV có thể thực hiện theo 2 cách:

 • Trả sách theo bạn đọc: Sử dụng số phiếu mượn của bạn đọc để trả sách
 • Trả sách theo sách: Sử dụng sách được trả để trả sách mà không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào.
1. Trả sách theo bạn đọc

1. Trả sách theo bạn đọc

Khi CBTV có thông tin của bạn đọc trả sách hoặc số phiêu mượn, anh chị thực hiện trả sách như sau;

 • Nhấn Mượn trả/Quản lý mượn trả/Trả sách.
 • Tích chọn Bạn đọc. Khai báo thông tin bạn đọc, hệ thống sẽ hiển thị danh sách sách đã mượn tương ứng với số phiếu mượn.
 • Tích chọn sách được trả, khai báo tình trạng sách.
 • Nhấn Trả sách để hoàn tất.

2. Trả sách theo sách

2. Trả sách theo sách

Khi CBTV thực hiện trả sách mà không có thông tin bạn đọc hoặc không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào, anh chị thực hiện như sau:

 • Nhấn Mượn trả/Theo đầu sách hoặc Mượn trả/Trả sách/Tích chọn Trả sách theo Sách
 • Khai báo sách được trả bằng cách nhập Nhan đề/Số ĐKCB/Quét mã vạch
 • Khai báo tình trạng sách tương ứng
 • Trường hợp muốn bỏ sách đã chọn trong tranh sách trả sách, nhấn Biểu tượng thùng rác để xóa sách khỏi danh sách trả (Nếu có)
 • Nhấn Trả sách để hoàn tất.
3. Hủy trả sách

3. Hủy trả sách

Trường hợp thực hiện trả sách nhầm khi xác nhận trả sách theo phiếu mượn hoặc theo đầu sách, CBTV có thể hủy trả như sau:

 • Vào Mượn trả/Quản lý mượn trả/
  • Trường hợp hủy trả sách theo phiếu mượn, chọn Theo phiếu mượn, tích chọn phiếu mượn đã trả, nhấn Hủy trả sách.
  • Trường hợp hủy trả sách theo đầu sách, chọn Theo đầu sách, tích chọn sách đã trả, nhấn Hủy trả sách.
 • Trường hợp không thể hủy trả một số sách đã phát sinh dữ liệu liên quan trong phiếu mượn đã chọn, anh chị có thể nhấn Hủy trả sách để tiếp tục trả những quyển sách còn lại trong phiếu mượn hoặc nhấn Đóng để hủy bỏ thao tác hủy trả sách đang thực hiện.

 

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ