HS-BC 33: Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Mục đích

Giúp giáo vụ thống kê lại chất lượng các môn giữa các khối lớp để đánh giá chất lượng học sinh qua các kỳ đánh giá.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, anh/chị cần thực hiện anh/chị cần Tổng hợp đánh giá kỳ cần lập báo cáo.

  1. Vào Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/HS-BC 33: Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học
  2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
  3. Khai báo tham số trên báo cáo:
    • Chọn năm họcKỳ đánh giá.
    • Trường hợp muốn đánh giá chất lượng học sinh qua các kỳ đánh giá theo khối/lớp, anh/chị tích chọn Thống kê theo Khối/Lớp.
    • Trường hợp muốn thống kê theo giới tính nữ hoặc dân tộc, anh/chị tích chọn vào ô tương ứng.

4. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động tải báo cáo về máy anh/chị.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ