1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Đã có học sinh trên danh sách miễn, giảm tại sao số tiền của học sinh trên đợt thu vẫn không chính xác?

Đã có học sinh trên danh sách miễn, giảm tại sao số tiền của học sinh trên đợt thu vẫn không chính xác?

Nguyên nhân

Do anh/chị Lập đợt thu trước khi khai báo Danh sách miễn giảm.

Hướng dẫn thực hiện

Anh/chị thực hiện Cập nhật đợt thu để cập nhật lại số tiền cho Học sinh được miễn giảm.

Trường hợp 1: Đợt thu chưa phát sinh thu tiền
  1. Sau khi thêm học sinh vào danh sách miễn giảm, phần mềm hiển thị thông báo thành công như ảnh, anh/chị chọn Cập nhật đợt thu.
  2. Phần mềm tự động điều hướng sang đợt thu, anh/chị chọn đợt thu và nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cập nhật đợt thu.
  3. Nhấn Thực hiện tại Cập nhật miễn giảm, lớp học, số tiền tồn cho Học sinh.
  4. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh vừa được thêm vào danh sách miễn giảm. Tích chọn học sinh và chọn Cập nhật.
Trường hợp 2: Đợt thu đã phát sinh thu tiền.
  1. Nếu chỉ có một vài học sinh không cập nhật đúng, anh/chị vào Quản lý thu\Thu tiền\ Thu theo học sinh: Tìm kiếm học sinh cần sửa, nhấn Hủy thu tiền.
  2. Nếu số lượng học sinh trong lớp bị cập nhật sai nhiều, anh/chị chọn Quản lý thu\ Thu tiền\Thu theo lớp: Chọn lớp và nhấn Hủy thu tiền của cả lớp đó.
  3. Sau đó tiến hành Cập nhật miễn giảm cho học sinh theo hướng dẫn như Trường hợp 1.
Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ