1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R146 Thiết bị – Phát hành ngày 05/09/2023

Tính năng mới R146 Thiết bị – Phát hành ngày 05/09/2023

1. Cán bộ thiết bị muốn quản lý thiết bị theo bộ và sắp xếp thiết bị trong bộ theo thứ tự tại danh sách thiết bị phụ lục của mỗi bộ để dễ kiểm kê, mượn trả

Trước đây:

 • CBTB trường tiểu học nhập về rất nhiều bộ thiết bị phục vụ cho giảng dạy như bộ toán, bộ Tiếng Việt lớp 1,… Khi mua, cán bộ thiết bị ghi sổ tất cả các thiết bị con trong bộ theo thư tự của phụ lục danh sách lúc mua.
 • Khi kiểm kê, CBTB kiểm kê tình trạng của từng thiết bị con trong bộ (nếu có hỏng hóc/cũ thì thanh lý và mua mới từng biết bị con). Khi kiểm kê, CBTB cũng kiểm kê theo danh sách thiết bị con nằm trong bộ đã mua.
 • Khi giáo viên mượn có thể chỉ mượn một số thiết bị con trong bộ hoặc mượn cả bộ. Phần mềm hiện tại chưa đáp ứng quản lý thiết bị theo bộ gồm nhiều thiết bị.

Từ phiên bản R146 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị muốn quản lý thiết bị theo bộ và sắp xếp thiết bị trong bộ theo thứ tự tại danh sách thiết bị phụ lục của mỗi bộ để dễ kiểm kê, mượn trả.
 • Tại Báo cáo\Sổ sách\TB-S01:
  • Bổ sung thống kê theo Mã thiết bị.
  • Tại Thiết bị\Danh sách thiết bị: Thay đổi quy tắc sắp xếp mặc định.
  • Tại Hệ thống\Thiết bị giáo dục: Danh sách thiết bị và thay đổi quy tắc.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể in Sổ theo dõi tiêu hao thiết bị để nộp về đơn vị chủ quản

Trước đây:

 • PGD Châu Phú có mẫu Sổ theo dõi tiêu hao thiết bị được áp dụng trên toàn tỉnh. Trên sổ tiêu hao thiết bị thể hiện rõ ngày ghi, thiết bị nào tiêu hao, số lượng, lý do tiêu hao (cũ, hỏng, mất, đã dùng hết). Sổ áp dụng theo dõi cả thiết bị vật tư và hóa chất.
 • Phần mềm đã có mẫu sổ tiêu hao thiết bị (hóa chất) và danh sách thiết bị hỏng mất có mục đích tương tự. Tuy nhiên trên phần mềm theo dõi vật tư và hóa chất riêng, theo dõi tổng số tiêu hao, không theo dõi từng ngày như mẫu của khách hàng.

Từ phiên bản R146 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị mong muốn có thể in Sổ theo dõi tiêu hao thiết bị để nộp về đơn vị chủ quản.
 • Tại Báo cáo\Sổ sách: Bổ sung mẫu TB-S04: Sổ theo dõi hỏng, mất, tiêu hao thiết bị giáo dục.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cán bộ thiết bị muốn theo dõi được danh sách các thiết bị được mượn dài hạn để báo cáo cho Ban Giám hiệu đánh giá tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên

Trước đây:

 • Đối với các trường Tiểu học, các nội dung dạy thường kéo dài nhiều tiết, nhiều tháng. Vì vậy GV thường mượn thiết bị luôn cho cả kỳ hoặc cả tháng để tiện sử dụng, thiết bị có thể được lưu luôn tại tủ đồ của lớp.
 • Số lượng thiết bị được mượn dài hạn nhiều nên BGH cần theo dõi tình hình mượn thiết bị của GV để đảm bảo số lượng thiết bị cung cấp đầy đủ, không có thiết bị nào bị mượn quá lâu mà chưa trả.
 • Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng tính năng in Kế hoạch mượn, thời gian mượn, dự kiến trả, chưa có báo cáo thống kê tình hình mượn dài hạn của GV. CBTB phải lập báo cáo bằng tay bên ngoài để báo cáo tình hình mượn thiết bị dài hạn cho BGH.

Từ phiên bản R146 Thiết bị:

 • Tại Mượn trả\Kế hoạch mượn: Khi In cho phép tổng hợp đăng ký sử dụng thiết bị dài hạn.
  • Đăng ký sử dụng thiết bị: Cho phép in Ngắn hạn; Dài hạn; Cả hai.
  • Tổng hợp đăng ký sử dụng thiết bị: Cho phép in Ngắn hạn; Dài hạn; Cả hai.
  • Tại TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị:
   • Sổ mượn trả: Cho phép in Ngắn hạn; Dài hạn; Cả hai. Bỏ cột Số phiếu báo.
   • Sổ theo dõi: Cho phép in Ngắn hạn; Dài hạn; Cả hai.

4. Khi ghi mượn thiết bị dài hạn, Cán bộ thiết bị mong muốn có thêm thông tin môn học để báo cáo nhìn đầy đủ hơn, đồng thời đồng bộ giữa các báo cáo mượn trả ngắn và dài hạn

Trước đây:

 • Tại đơn vị, đối với những thiết bị dùng chung, không chia môn cụ thể, CBTB sẽ ghi mượn thiết bị theo môn mà GV đó giảng dạy. Thông tin về môn học của thiết bị mượn dài hạn không cần thiết trong báo cáo mà chỉ bổ sung để báo cáo đầy đủ và đồng bộ với báo cáo mượn ngắn hạn. BTC in Đăng ký sử dụng thiết bị và Tổng hợp đăng ký sử dụng thiết bị để báo cáo với BGH.
 • Hiện tại CBTB cảm thấy khó chịu vì khi in các thống kê báo cáo, phiếu mượn theo tuần mượn dài hạn chưa có sự đồng bộ. Cụ thể báo cáo mượn theo tuần có ghi mượn theo môn học còn mượn dài hạn thì không.

Từ phiên bản R146 Thiết bị:

 • Khi ghi mượn thiết bị dài hạn, Cán bộ thiết bị mong muốn có thêm thông tin môn học để báo cáo nhìn đầy đủ hơn, đồng thời đồng bộ giữa các báo cáo mượn trả ngắn và dài hạn.
 • Phạm vi:
  • Với vai trò CBTB:
   • Mượn trả\Kế hoạch mượn\Đăng ký mượn\Dài hạn
   • Mượn trả\Mượn thiết bị\Đăng ký mượn\Dài hạn
  • Với vai trò GV: Đăng ký mượn\Kế hoạch mượn\Đăng ký mượn
 • Bổ sung cột Môn học (Không bắt buộc điền): Cho phép người dùng chọn một trong các giá trị môn học.
Cập nhật 05/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ