1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R145 Thiết bị – Ngày phát hành 18/04/2023

Tính năng mới R145 Thiết bị – Ngày phát hành 18/04/2023

Contents

1. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể nhập khẩu Quy định số tiết sử dụng thiết bị để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Tại đơn vị, Ban Giám hiệu (BGH) ra quy định số tiết dạy sử dụng thiết bị cho các Giáo viên bộ môn (GVBM). Thông thường trường đưa ra quy định chung cho từng môn, từng khối.
 • Một số trường do giáo viên dạy nhiều môn nhiều khối hoặc kiêm nhiệm nhiều vị trí nên BGH sẽ quy định chi tiết đến từng giáo viên.
 • Hiện tại Hệ thống\Thiết lập\Quy định số tiết sử dụng thiết bị: Cho phép Cán bộ thiết bị (CBTB) nhập số tiết sử dụng thiết bị theo quy định cho từng giáo viên, chưa đáp ứng nhập khẩu file excel, gây mất thời gian

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị mong muốn có thể nhập khẩu Quy định số tiết sử dụng thiết bị để tiết kiệm thời gian.
 • Tại Hệ thống\Quy định số tiết sử dụng thiết bị:
  • Bổ sung tính năng Nhập khẩu quy định số tiết sử dụng thiết bị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ thiết bị muốn in Sổ mượn trả thiết bị của từng giáo viên theo tổ bộ môn để đưa cho Tổ trưởng tổ bộ môn theo dõi, làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng thiết bị trong giảng dạy

Trước đây:

 • Cuối tháng/cuối kì, CBTB in sổ mượn trả thiết bị của các giáo viên trong trường theo từng tổ bộ môn. CBTB gửi sổ này cho từng tổ trưởng tổ bộ môn để theo dõi đánh giá tình hình sử dụng thiết bị trong giảng dạy của giáo viên trong tổ.
 • Một giáo viên trong tổ bộ môn có thể dạy nhiều môn cùng 1 tổ hoặc thuộc những tổ bộ môn khác nhau.
 • Trên phần mềm:
  • Tại Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, TK cán bộ\Quản lý hồ sơ, tài khoản\Chi tiết từng tài khoản\Thông tin công việc: Cho phép chọn chỉ một thông tin Dạy môn cho giáo viên.
  • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo\Sổ TB-S02: Sổ theo dõi mượn trả: 
   • Nếu in Sổ theo Tổ bộ môn: Nếu Môn học khác với thông tin Dạy môn sẽ không lấy lên những phiếu mượn của các môn khác thông tin Dạy môn.
   • Nếu in Sổ theo Môn học: Không xem được tình hình mượn trả của đúng các giáo viên trong tổ bộ môn đó.

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị muốn in Sổ mượn trả thiết bị của từng giáo viên theo tổ bộ môn để đưa cho Tổ trưởng tổ bộ môn theo dõi, làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng thiết bị trong giảng dạy.
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo\Sổ TB-S02: Sổ theo dõi mượn trả: Khi chọn In theo Tổ bộ môn thay đổi quy tắc lấy dữ liệu Môn dạy.
  • Thông tin Môn dạy tại mỗi trang báo cáo chính là thông tin Môn học trong phiếu mượn của giáo viên.
  • Đối với giáo viên dạy nhiều môn, lấy lên tất cả phiếu mượn của giáo viên, phân theo từng môn và sắp xếp thứ tự môn theo Alphabet.
  • Nếu in Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, tại Bảng tổng kết:
   • Khi in từng tổ bộ môn: Tính tổng tất cả số lượt mượn và tiết mượn của tất cả các môn học mà giáo viên thuộc tổ bộ môn đó dạy.
   • Khi in nhiều tổ bộ môn: Tách mỗi tổ bộ môn thành một sổ riêng. Tổng hợp số lượt mượn và số tiết sử dụng thiết bị của từng tổ.

3. Khi in TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị theo kho phòng, Cán bộ thiết bị muốn biết phiếu mượn nào thuộc kho phòng nào để dễ dàng phân biệt vào báo cáo với Ban Giám hiệu

Trước đây:

 • Đơn vị có thể có nhiều kho phòng chứa thiết bị, thông tin kho/phòng của thiết bị có thể khác nhau. Các kho phòng có thể do một hoặc nhiều người quản lý.
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo\Sổ TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị, khi in Sổ theo dõi theo mode Kho phòng:
  • Tên các kho phòng được chọn sẽ hiển thị chung ở bìa sổ.
  • Khi chọn in nhiều kho phòng: Các phiếu mượn đang phân ra theo giáo viên, chưa có thông tin cho biết phiếu mượn thuộc kho phòng nào. CBTB mất thời gian tự sửa lại, rà soát các phiếu mượn để thêm thông tin kho phòng.

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Khi in TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị theo kho phòng, Cán bộ thiết bị muốn biết phiếu mượn nào thuộc kho phòng nào để dễ dàng phân biệt vào báo cáo với Ban Giám hiệu.
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo\Sổ TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị, khi in theo mode Kho phòng:
  • Bỏ thông tin Tổ bộ môn.
  • Hiển thị thông tin Kho phòng: Là thông tin kho phòng của thiết bị được mượn trong phiếu mượn.

4. Cán bộ thiết bị mong muốn Sổ theo dõi thiết bị giáo dục in ra từ phần mềm có hiển thị sẵn tên Hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm để không mất công viết tay trên sổ

Trước đây:

 • Cuối học kỳ hoặc khi có yêu cầu báo cáo cho cấp chủ quản, CBTB cần in Sổ theo dõi thiết bị giáo dục để trình BGH ký và gưỉ cho cấp chủ quản.
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo\TB-S01: Sổ theo dõi thiết bị giáo dục: Cho phép thiết lập tên người quản lý chính trên bìa sổ và chân chữ ký đối với các cán bộ quản lý thiết bị. Tuy nhiên chưa thể thiết lập chân chữ ký cho Hiệu trưởng.
 • CBTB phải in sổ ra và xin chữ ký Hiệu trưởng, ghi tay tên hiệu trưởng, mất thời gian và chưa chuyên nghiệp.

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị mong muốn Sổ theo dõi thiết bị giáo dục in ra từ phần mềm có hiển thị sẵn tên Hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm để không mất công viết tay trên sổ.
 • Tại Hệ thống\Thiết lập\Thông tin đơn vị\Thông tin người ký báo cáo: Bổ sung chức danh Hiệu trưởng.
 • Với các báo cáo có vai trò này, tự động lấy lên tên Hiệu trưởng mà đơn vị đã thiết lập:
  • TB-S01: Sổ theo dõi thiết bị giáo dục
  • TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị 
 • Cập nhật Thiết lập chân chữ ký: Thêm chức danh Hiệu trưởng, lấy lên dữ liệu đã thiết lập.

5. Khi xem báo cáo thống kê tình hình mượn thiết bị theo lượt mượn, Cán bộ thiết bị muốn tổ bổ môn và tên giáo viên xếp theo thứ tự Alphabet để dễ dàng tìm kiếm, xem nhanh được số lượt mượn từng giáo viên và điền vào số liệu báo cáo tổng hợp

Trước đây:

 • Cuối mỗi tháng, CBTB cần gửi báo cáo thống kê lượt mượn thiết bị của từng giáo viên cho BGH. BGH sẽ rà soạt lần lượt theo từng tổ bộ môn, từng giáo viên trong tổ bộ môn theo danh sách Alphabet tên GV để ghi nhận số lượt mượn của GV.
 • Tại Báo cáo\TB-BC01: Báo cáo tình hình mượn thiết bị, khi xem theo Lượt mượn:
  • Đáp ứng tổng hợp tình hình mượn thiết bị của từng GV theo từng tổ bộ môn.
  • Sắp xếp theo thứ tự GV và Tổ bộ môn có lượt mượn thiết bị từ nhiều nhất đến thấp nhất, chưa sắp xếp theo thứ tự Alphabet tên GV.
 • CBTB khó theo dõi và tìm kiếm GV, mất thời gian tải báo cáo và lọc thủ công theo Alphabet.

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Khi xem báo cáo thống kê tình hình mượn thiết bị theo lượt mượn, Cán bộ thiết bị muốn tổ bổ môn và tên giáo viên xếp theo thứ tự Alphabet để dễ dàng tìm kiếm, xem nhanh được số lượt mượn từng giáo viên và điền vào số liệu báo cáo tổng hợp.
 • Tại Báo cáo\TB-BC01: Báo cáo tình hình mượn thiết bị, khi xem theo Lượt mượn: Bổ sung tùy chọn Sắp xếp tên giáo viên theo Alphabet để hiển thị danh sách giáo viên theo thứ tự Alphabet.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cán bộ thiết bị muốn cập nhật danh mục tối thiểu theo Thông tư số 39/2021/TT-BGD ĐT (hiệu lực từ 14/02/2022) để giáo viên sử dụng các thiết bị theo đúng quy định

Trước đây:

 • CBTB quản lý danh mục thiết bị theo yêu cầu và quy định từ BGD&ĐT. Thông tư mới nhất quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối tiểu cấp THPT là Thông tư số 39/2021/TT-BGD ĐT có hiệu lực thi hành từ 14/02/2022. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.
 • Hiện trên phần mềm lấy danh mục thiết bị tối thiêu theo các thông tư cũ đã hết hiệu lực, thiếu các thiết bị mới theo danh mục quy định trong

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị muốn cập nhật danh mục tối thiểu theo Thông tư số 39/2021/TT-BGD ĐT (hiệu lực từ 14/02/2022) để giáo viên sử dụng các thiết bị theo đúng quy định.
 • Cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu:
  • Với cấp trường: tại Hệ thống\Danh mục\Thiết bị giáo dục.
  • Với cấp Phòng/Sở Giáo dục: tại Danh mục thiết bị.
 • Quy tắc đánh mã thông kê: là một chuỗi kết hợp ký tự và số.
  • Tiền tố đầu tiên: Tiểu học – TH, THCS – CS, THPT – PT.
  • 2 – 4 kí tự tiếp theo: 2 – 4 kí tự viết tắt cho môn học.
  • 4 số cuối: Số thứ tự thiết bị tính từ thiết bị cùng cấp, cùng môn học, đảm bảo không trùng nhau.
  • Mã thiết bị mặc định lấy lấy giống mã thống kê.

7. Chuyên viên Phòng Sở mong muốn theo dõi được số lượng thiết bị thuộc danh mục tối thiểu tại trường (bao gồm cả trường liên cấp) để đảm bảo các trưởng đều có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và đưa ra chỉ đạo kịp thời

Trước đây:

 • Đơn vị chủ quản (Phòng/Sở Giáo dục) theo dõi số lượng đầu mục thiết bị thuộc danh mục tối thiểu tại trường để đảm bảo các trường đều có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy.
 • Tại Tổng quan\Số lượng thiết bị thuộc danh mục tối thiểu theo cấp học\Số lượng thiết bị tối thiểu theo trường, phần mềm lấy lên số liệu của các trường đơn cấp, chưa áp dụng cho trường liên cấp.
 • Chuyên viên Phòng/Sở gặp khó khăn nắm bắt tình hình thiết bị tại trường liên cấp.

Từ phiên bản R145 Thiết bị:

 • Chuyên viên Phòng Sở mong muốn theo dõi được số lượng thiết bị thuộc danh mục tối thiểu tại trường (bao gồm cả trường liên cấp) để đảm bảo các trưởng đều có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và đưa ra chỉ đạo kịp thời.
 • Tại Tổng quan\Số lượng thiết bị thuộc danh mục tối thiểu theo cấp học\Số lượng thiết bị tối thiểu theo trường: Lấy lên cả các đơn vị trường Liên cấp trực thuộc đơn vị chủ quản.
 • Tại Mua sắm tập trung: Lấy lên cả các đơn vị trường liên cấp tại:

  • Mua sắm theo đề xuất\Phân bổ.
  • Mua sắm chủ động\Phân bổ.
  • Kết quả phân bổ: Khi xem theo Trường.
Cập nhật 12/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ