Khai báo thông tin đơn vị

Mục đích: Giúp cán bộ tuyển sinh khai báo thông tin đơn vị để phục vụ công tác lập kế hoạch tuyển sinh, xét tuyển.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Thông tin đơn vị.
  2. Để thiết lập ảnh bìa trên Cổng tuyển sinh, logo nhà trường lên Cổng tuyển sinh, thông báo tuyển sinh,… Nhà trường chọn Tải lên ảnh bìa/Tải lên logo.
  3. Khai báo các thông tin chung của đơn vị, thông tin này sẽ tự động được lấy lên tại mục lập kế hoạch tuyển sinh và phục vụ công tác xét tuyển phân tuyến tại đơn vị.
  4. Để phục vụ công tác truyền thông Cổng tuyển sinh đến phụ huynh hiệu quả, nhà trường có thể tự chỉnh sửa tên miền theo quy tắc mong muốn.
    (Lưu ý: Tên miền cần nhập không dấu, không quá 50 kí tự, không trùng tên miền với đơn vị khác. Tại một thời điểm mỗi đơn vị chỉ có một tên miền duy nhất)
  5. Nhấn Lưu để lưu và cập nhật thông tin.
  6. Cổng tuyển sinh tự động cập nhật thông tin theo thiết lập của đơn vị.
    Lưu ý: Trường hợp nhà trường đã đăng tin tuyển sinh, khi cập nhật tên miền sẽ ảnh hưởng đến thông báo tuyển sinh, QR Code điều hướng đến Cổng tuyển sinh nhà trường. Phần mềm hiển thị cảnh báo nhắc nhở, anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn và cập nhật.

Cập nhật 06/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ