1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. CSDL Quốc gia
 4. Hướng dẫn Nhà trường đồng bộ dữ liệu lên CSDL Tỉnh trước khi cập nhật lên CSDL Quốc gia

Hướng dẫn Nhà trường đồng bộ dữ liệu lên CSDL Tỉnh trước khi cập nhật lên CSDL Quốc gia

Mục đích: Giúp Nhà trường đồng bộ dữ liệu đơn vị lên CSDL Tỉnh để chuyên viên Phòng/Sở Giáo dục quản lý tình hình đồng bộ dữ liệu tại đơn vị trực thuộc lên CSDL Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Tạo và phân quyền tài khoản cho cán bộ/giáo viên

 1. Cán bộ tin học tạo tài khoản cho cán bộ/giáo viên sử dụng phần mềm CSDL Quốc gia theo hướng dẫn tại đây. 
 2. Tiến hành phân quyền cho cán bộ/giáo viên thực hiện đồng bộ dữ liệu Nhà trường lên CSDL Quốc gia theo hướng dẫn tại đây.
 3. Cán bộ/giáo viên được phân quyền đăng nhập vào EMIS, chọn CSDL Quốc gia.

Bước 2: Cập nhật/Bổ sung thông tin đơn vị

I. Thông tin trường

I. Thông tin trường

 1. Chọn Thông tin trường, anh/chị tiến hành khai báo các thông tin đơn vị như sau:
  • Thông tin chung: Tên trường, mã định danh, loại hình,…
  • Thông tin liên hệ: Địa chỉ, điện thoại, thông tin hiệu trưởng,…
  • Thông tin khác: Tích chọn các thông tin khác tương ứng tại đơn vị.

2. Trường hợp Nhà trường có nhiều điểm trường phụ, anh/chị chọn Thêm mới điểm trường tại Danh sách điểm trường phụ và khai báo thông tin. Nhấn Xác nhận để lưu điểm trường.

3. Trường hợp đơn vị sử dụng thêm phần mềm EMIS Học sinh, anh/chị tích chọn Cập nhật sang phân hệ Học sinh để cập nhật các thông tin vừa bổ sung sang phần mềm EMIS Học sinh.

4. Nhấn Lưu để lưu các thông tin trường vừa cập nhật.

5. Sau khi lưu thành công, anh/chị chọn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia để đồng bộ dữ liệu thông tin trường lên CSDL Quốc gia của Bộ GD&ĐT.

II. Thông tin lớp học

II. Thông tin lớp học

1. Danh sách lớp học
 • Chọn Thông tin lớp để theo dõi thông tin các lớp, các khối tại đơn vị.
 • Anh/chị thêm thông tin lớp học tại trường bằng cách chọn Thêm mới.
 • Khai báo thông tin lớp vào ô tương ứng, nhấn Xác nhận để lưu thông tin.
 • Tích chọn lớp vừa cập nhật thông tin và chọn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia.
 • Xác nhận đồng bộ lên dữ liệu Quốc gia.
2. Chỉnh sửa thông tin lớp học
 • Màn hình hiển thị thông tin lớp học tại trường, anh/chị nhấn vào lớp để xem thông tin chi tiết từng lớp.
 • Nếu cần chỉnh sửa thông tin lớp học, anh/chị chọn Chỉnh sửa và thay đổi thông tin lớp học.
 • Trường hợp Nhà trường thay đổi cơ cấu lớp học và cần giải thể lớp đó, anh chị tích chọn tại mục Giải thể. Nhấn Xác nhận giải thể lớp học.
  Lưu ý: Anh/chị chuyển thông tin học sinh trong lớp sang các lớp khác trước khi tiến hành giải thể lớp học để không mất dữ liệu học sinh.
 • Nhấn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia để đồng bộ dữ liệu vừa chỉnh sửa.
3. Xóa lớp học
 • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại lớp học cần xóa thông tin.
 • Xác nhận Xóa lớp học.
 • Nhấn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia để đồng bộ dữ liệu vừa chỉnh sửa.

Lưu ý: Tùy chỉnh cột hiển thị bằng cách nhấn vào biểu tượng răng cưa và tích chọn thông tin cần hiển thị.

III. Thông tin giáo viên

III. Thông tin giáo viên

1. Danh sách giáo viên
 • Chọn Thông tin giáo viên để theo dõi thông tin các giáo viên tại đơn vị.
 • Anh/chị thêm thông tin giáo viên tại trường bằng cách chọn Thêm mới và khai báo thông tin giáo viên vào ô tương ứng, nhấn Lưu.
 • Tích chọn giáo viên vừa cập nhật thông tin và chọn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia.
 • Xác nhận đồng bộ lên dữ liệu Quốc gia.
2. Chỉnh sửa thông tin giáo viên
 • Màn hình hiển thị thông tin giáo viên tại trường, anh/chị nhấn vào từng giáo viên để xem thông tin chi tiết.
 • Nếu cần chỉnh sửa thông tin giáo viên, anh/chị chọn Chỉnh sửa và thay đổi thông tin giáo viên, nhấn Lưu.
 • Nhấn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia để đồng bộ dữ liệu vừa chỉnh sửa.
3. Xóa thông tin giáo viên
 • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại giáo viên cần xóa thông tin.
 • Xác nhận Xóa giáo viên khỏi danh sách.
IV. Thông tin học sinh

IV. Thông tin học sinh

1. Danh sách học sinh
 • Chọn Thông tin học sinh để theo dõi thông tin các học sinh tại đơn vị.
 • Anh/chị thêm thông tin học sinh tại trường bằng cách chọn Thêm mới và khai báo thông tin học sinh vào ô tương ứng, nhấn Lưu.
 • Tích chọn học sinh vừa cập nhật thông tin và chọn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia.
 • Xác nhận đồng bộ lên dữ liệu Quốc gia.
2. Chỉnh sửa thông tin học sinh
 • Màn hình hiển thị thông tin học sinh tại trường, anh/chị nhấn vào học sinh để xem thông tin chi tiết từng bạn.
 • Nếu cần chỉnh sửa thông tin học sinh, anh/chị chọn Chỉnh sửa và thay đổi thông tin học sinh, nhấn Lưu.
 • Nhấn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia để đồng bộ dữ liệu vừa chỉnh sửa.
3. Xóa học sinh
 • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại học sinh cần xóa thông tin.
 • Xác nhận Xóa học sinh khỏi danh sách.
V. Kết quả học tập

V. Kết quả học tập

 1. Chọn Kết quả học tập để cập nhật kết quả học sinh tại đơn vị.
 2. Thiết lập thông tin để lọc danh sách kết quả học tập của học sinh:
  • Khối; Lớp.
  • Thời gian: Giữa học kỳ I; Cuối học kỳ I; Giữa học kỳ II; Cuối năm học.
  • Tiêu chí: Tất cả năng lực, phẩm chất; Năng lựcchung; Năng lực đặc thù; Phẩm chất chủ yếu.

3. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh theo thông tin thiết lập bên trên, anh/chị vui lòng nhập điểm, đánh giá tương ứng cho học sinh.

Trường hợp Nhà trường sử dụng phân hệ Học sinh, phần mềm tự động lấy lên kết quả học tập đã ghi nhận tại Học sinh, anh/chị chỉ cần chỉnh sửa nếu có thay đổi.
4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.

5. Tích chọn kết quả học tập của học sinh vừa cập nhật thông tin và chọn Đồng bộ lên CSDL Quốc gia.

6. Xác nhận đồng bộ lên dữ liệu Quốc gia.

Sau khi đồng bộ dữ liệu thành công, thông tin Nhà trường sẽ tự động cập nhật lên CSDL Tỉnh để chuyên viên Phòng/Sở Giáo dục quản lý trước khi đồng bộ lên CSDL Quốc gia của Bộ Giáo dục.

Bước 3: Theo dõi Lịch sử đồng bộ

 • Để theo dõi lịch sử các lần đồng bộ lên cơ sở dữ liệu Quốc gia, anh/chị vào Lịch sử đồng bộ và chọn mục thông tin cần theo dõi.
 • Tại đây, anh/chị có thể theo dõi các lần đồng bộ, trạng thái: Chờ xử lý, Thành công, Thất bại (Kèm lý do nếu có).
Cập nhật 12/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ