Giáo viên đăng ký mượn kho/phòng bộ môn

Cho phép giáo viên lập kế hoạch đăng ký mượn kho phòng, làm căn cứ để cán bộ quản lý thiết bị chuẩn bị kho/phòng cần mượn được kịp thời.

 • Vào Thiết bị (New)\Đăng ký mượn 
 • Tại đây anh/chị có thể theo dõi kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng bộ môn đã lập theo thời gian mong muốn, đồng thời cũng có thể lập phiếu đăng ký mượn kho phòng.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác trên màn hình Đăng ký mượn.

I. Cấp tiểu học

I. Cấp tiểu học

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn\Danh sách kho/phòng để lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần
 2. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn kho/phòng:
  • Chọn thời gian mượn kho/phòng theo Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

   • Cần mượn kho/phòng vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin kho/phòng cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó.
   • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng kho/phòng cần mượn. Nhập Tên kho phòng, tiết học sử dụng, Lớp giảng dạy
   • Lưu ý: 
    • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn kho/phòng để sao chép dữ liệu sang ngày khác.

    • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn kho/phòng để thu gọn thông tin mượn kho/phòng ngày đó.
 3. Sau khi giáo viên lập phiếu mượn thành công, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn
 4. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn kho/phòng từ Chưa mượn sang Đã mượn
 5. Sau khi cán bộ thiết bị ghi trả thì phiếu mượn thiết bị trên màn hình của giáo viên sẽ hiển thị là Đã trả.
II. Cấp THCS/THPT

II. Cấp THCS/THPT

2.1. Giáo viên lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn\Danh sách kho/phòng để lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần
 2. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn kho/phòng:
  • Chọn thời gian mượn kho/phòng theo Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Cần mượn kho/phòng vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin kho/phòng cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin kho/phòng bao gồm: Tiết học(thời gian trong ngày mượn), Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn),, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy
  • Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
   • Để chọn nhanh và mượn kèm các thiết bị thường dùng trong kho phòng, nhấn Lấy thiết bị thường dùng 2
   • Để mượn kèm các thiết bị khác, tích chọn phiếu mượn kho/phòng cần mượn kèm thiết bị. Nhấn Mượn thiết bị cho Kho/phòng, chương trình tự động chuyển sang màn hình mượn thiết bị, anh/chị thực hiện khai báo các thông tin thiết bị cần mượn kèm
   • Lưu ý: 
    • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
    • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu
  • Sau khi giáo viên lập phiếu đăng ký mượn kho/phòng, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
  • Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Kho/phòng từ Chưa mượn sang Đã mượn

2.2. Giáo viên lập phiếu đăng ký mượn kho/phòng theo ngày

Trường hợp chỉ mượn kho/phòng trong ngày, không có kế hoạch mượn theo tuần hoặc kho/phòng bộ môn đó không thể mượn dài hạn, anh/chị sử dụng tính năng Đăng ký mượn nhanh.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn kho/phòng gồm: Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn), Ngày mượn, Tiết sử dụng, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Môn học, Lớp dạy.
 2. Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, nhấn Chọn thiết bị cần đăng ký mượn

  • Tích chọn phiếu mượn kho/phòng có thiết bị kèm theo.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
   • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
    Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn
  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.

   • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn học và loại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
   • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu
 4. Sau khi giáo viên lập phiếu đăng ký mượn kho/phòng, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
 5. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Kho/phòng từ Chưa mượn sang Đã mượn

 

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ