Giáo viên đăng ký mượn thiết bị

Cho phép giáo viên lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị trước 1, 2 tuần,… làm căn cứ để cán bộ quản lý thiết bị chuẩn bị thiết bị cần mượn được kịp thời.

 • Vào Thiết bị (New)\Đăng ký mượn 
 • Tại đây anh/chị có thể theo dõi kế hoạch mượn thiết bị đã lập theo thời gian mong muốn, đồng thời cũng có thể lập phiếu đăng ký mượn thiết bị.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác trên màn hình Đăng ký mượn.

I. Cấp tiểu học

I. Cấp tiểu học

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị
 2. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn thiết bị:
  • Chọn thời gian mượn thiết bị theo:
   1. Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

    • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó.
    • Nhấn Thêm mới để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn. Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
    • Nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
    • Lưu ý: 
     • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
     • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
   2. Dài hạn: Chọn ngày Đăng ký mượn, Ngày hẹn trả.
    • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn.
     • Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
     • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn
    • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.

     • Lựa chọn thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn họcloại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
     • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm, nhấn Chọn và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu. 
 3. Sau khi giáo viên lập phiếu mượn thành công, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
 4. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn
 5. Sau khi cán bộ thiết bị ghi trả thì phiếu mượn thiết bị trên màn hình của giáo viên sẽ hiển thị là Đã trả.
II. Cấp THCS/THPT

II. Cấp THCS/THPT

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị
 2. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn thiết bị:
  • Chọn thời gian mượn thiết bị: Tuần học theo phân phối chương trình
  • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
  • Lưu ý:
   • Trường hợp giáo viên lập kế hoạch mượn thiết bị một lần cho nhiều lớp, mà số tiết học của các lớp đó trùng nhau, thì chỉ cần lập một phiếu đăng ký mượn, tại phần thông tin Lớp, anh/chị tích chọn lớp cần mượn thiết bị để giảng dạy.
   • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin các thiết bị khác cần mượn trong tiết học.
   • Nhấn vào biểu tượng này tại thông tin thiết bị cần mượn để sao chép thông tin thiết bị đó vào dòng bên dưới.
   • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
   • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu
 3. Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng bộ môn, anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn DS Kho/phòng, nhập thông tin kho/phòng cần mượn (tương tự như khi lập phiếu mượn kho/phòng)
  • Lưu ý: Anh/chị cần nhập đồng nhất thông tin Tiết học, Môn học, Lớp học trên hai phiếu mượn kho/phòng và phiếu mượn thiết bị kèm theo.
 4. Sau khi CBTB lập phiếu mượn thiết bị dài hạn cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
 5. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn
 6. Sau khi cán bộ thiết bị ghi trả thì phiếu mượn thiết bị trên màn hình của giáo viên sẽ hiển thị là Đã trả.

Tại một số đơn vị, việc lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị có thể do cán bộ quản lý thiết bị lập hộ giáo viên. Xem hướng dẫn CBTB lập phiếu mượn tại đây.

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ