Tra cứu lịch sử đánh giá

Mục đích

Giúp ban giám hiệu tra cứu chi tiết lịch sử ghi và sửa điểm, đánh giá cho học sinh.

Các bước thực hiện

  1. Vào Học sinh\Tra cứu\Lịch sử đánh giá
  2. Tại đây, phần mềm hiển thị lịch sử thay đổi, đánh giá, nhận xét với các cột thông tin: Lớp, Học và tên, Kỳ đánh giá, Nhóm đánh giá, Môn học/Tiêu chí, Chi tiết thay đổi (Thêm/Sửa/xóa/tích chọn/bỏ tích chọn), Người thực hiện thay đổi và Thời gian thay đổi từ ứng dụng SISAP giáo viên và từ phần mềm MISA QLTH.
  3. Anh/chị tìm kiếm nhanh thông tin bằng cách
    • Nhập thông tin tại dòng này tương ứng với cột chứa thông tin cần tìm kiếm.
    • Nhấn Enter

Lưu ý: Chỉ người dùng được phân quyền admin và Hiệu trưởng mới thực hiện tra cứu lịch sử đánh giá được.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ