Giáo viên làm thế nào để có thể ghi nhận/sửa điểm cho học sinh?

Mục đích: Giúp giáo viên bộ môn nhập điểm cho học sinh lớp mình được phân công giảng dạy nhanh chóng, dễ dàng ngay trên điện thoại.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Anh/chị đăng nhập vào ứng dụng  SISAP Giáo viên, chọn Sổ theo dõi và đánh giá HS.
  2. Chọn học kỳ và nhấn vào bộ lọc ,ứng dụng tự động lấy lên danh sách các lớp anh/chị đang được phân công giảng dạy. Chọn lớp cần nhập điểm
  3. Chọn đầu điểm cần nhập: Điểm thường xuyên, Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ.
  4. Để nhập điểm cho cả lớp, anh/chị chọn Nhập điểm, ứng dụng tự động xuống dòng sau khi nhập điểm cho học sinh. Nhấn Xong để lưu điểm vừa nhập cho học sinh.
  5. Để nhập điểm cho một học sinh, anh/chị nhấn vào biểu tượng cây bút tại dòng tên học sinh và nhập điểm. Nhấn Ghi để lưu điểm vừa nhập cho học sinh.
  6. Để chỉnh sửa điểm đã nhập, anh/chị chọn Sửa, nhấn vào biểu tượng cây bút tại học sinh cần chỉnh sửa điểm. Chọn điểm cần chỉnh sửa và thay đổi điểm số.
  7. Để xóa điểm đã nhập, chọn đầu điểm cần xóa và nhấn vào biểu tượng xóa bên dưới

Lưu ý:

  • Với những môn nhận xét thì anh/chị cũng thực hiện tương tự, tại phần nhập điểm anh/chị chọn nhận xét tương ứng là Đạt hay Không đạt.
  • Có thể tìm nhanh tên học sinh muốn nhập điểm bằng cách nhấn biểu tượng  và nhập tên của học sinh đó.
Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ