Ban hành PPCT

 

Trưởng/Phó phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện ra các quyết định ban hành PPCT áp dụng cho các trường trực thuộc trên địa bàn. 

1. Phòng Giáo dục đã có phân phối chương trình trên tệp excel, muốn nhập phân phối chương trình này vào phần mềm
Khi ra các quyết định ban hành phân phối chương trình, Phòng Giáo dục sẽ có phân phối chương trình chi tiết cho từng môn, từng khối đi kèm. Nếu trường đang lưu các phân phối chương trình này trên tệp excel, để chuyển vào theo dõi trên phần mềm thì thực hiện như sau:

 • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh
 • Chọn menu Phân phối chương trình\Danh sách đợt ban hành phân phối chương trình
 • Thực hiện nhập dữ liệu phân phối chương trình từ excel cho từng môn, từng khối
  • Nhập thông tin đợt ban hành phân phối chương trình
  • Nhập các phân phối chương trình của từng môn từ excel.
  • Đánh dấu trạng thái cho đợt ban hành là Đã ban hành hay Chưa ban hành

2. Phòng Giáo dục đã có phân phối chương trình trên giấy, muốn chuyển phân phối chương trình này vào phần mềm
Khi ra các quyết định ban hành phân phối chương trình, Phòng Giáo dục sẽ có phân phối chương trình chi tiết cho từng môn, từng khối đi kèm. Nếu trường đang lưu các phân phối chương trình này trên bản cứng, để chuyển vào theo dõi trên phần mềm thì thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:

 • Đăng nhập vào chương trình, chọnphân hệ Học sinh.
 • Chọn menu Phân phối chương trình\Danh sách đợt Ban hành phần phối chương trình
 • Tạo các đợt ban hành phân phối chương trình
  • Nhập thông tin đợt ban hành phân phối chương trình
  • Nhập các phân phối chương trình chi tiết.

3. Phòng Giáo dục ra quyết định ban hành phân phối chương trình áp dụng cho các đơn vị trực thuộc căn cứ vào quyết định từ Sở Giáo dục
Một số trường hợp, phía Sở Giáo dục có các chỉ đạo đến các Phòng Giáo dục về việc áp dụng phân phối chương trình nào cho cấp nào trong năm học. Phòng Giáo dục căn cứ vào các chỉ đạo này sẽ ra quyết định ban hành phân phối chương trình áp dụng cho các trường trực thuộc. Việc này được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh.
 • Chọn menu Phân phối chương trình\Danh sách đợt Ban hành phân phối chương trình
 • Tạo các đợt ban hành phân phối chương trình
  • Nhập thông tin đợt ban hành phân phối chương trình
  • Lấy dữ liệu phân phối chương trình từ Sở Giáo dục.

   1. Ý nghĩa của các thông tin tìm kiếm
   – Năm: là năm ra các quyết định ban hành PPCT, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các phân phối chương trình thuộc đợt ban hành có ngày áp dụng thuộc năm được nhập ở đây.
   – Số quyết định: hệ thống sẽ hiển thị tất cả các PPCT thuộc các đợt ban hành có số quyết định chứa ký tự được nhập ở đây
   – Khối lớp: hệ thống sẽ hiển thị tất cả các PPCT của khối lớp được chọn
   – Môn học: hệ thống sẽ hiển thị tất cả các PPCT của Môn học được chọn.
   2. Nếu đợt ban hành đã có phân phối chương trình, sau đó lại chọn tiếp đúng phân phối chương trình của môn – khối đó từ Sở Giáo dục thì có thể thêm PPCT vào đợt ban hành với tên có hậu tố 1.

 

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ