1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R165 – Phát hành ngày 11/10/2023

Tính năng mới R165 – Phát hành ngày 11/10/2023

1. Kế toán mong muốn nắm bắt đúng tình hình thu tiền của đơn vị sau khi thủ quỹ đã hoàn tất việc thu và hoàn trả để báo cáo với ban giám hiệu

Trước đây:

 • Tại đơn vị, thủ quỹ là người tính toán số tiền phải thu của học sinh và quản lý công tác thu tiền hằng ngày và báo tình hình cho kế toán. Đơn vị có tổ chức học hè vào tháng 7,8 và thu tiền ăn bán trú, tiền học hè khác. Tháng 9 đơn vị mới chính thức thu năm học mới, nên ở tháng 8, thủ quỹ hoàn tất việc thu chi, nếu học sinh thừa tiền sẽ trả lại cho học sinh rồi thu tháng mới. Ở tháng 8, có 3 học sinh có tồn ăn từ tháng 7, thủ quỹ tất toán hết số tồn đó trong tháng 8. Sau khi bù trừ với số phải thu của đợt, số còn lại sẽ trả lại hết.
 • Kế toán, thủ quỹ vào thấy tình hình thu tiền >100%, thấy vẫn có 3 hs chưa nộp tiền liền thắc mắc, không hiểu tại sao như thế, không đánh giá chính xác tình hình thu tiền tại đơn vị

Từ phiên bản R165:

 • Kế toán mong muốn nắm bắt đúng tình hình thu tiền của đơn vị sau khi thủ quỹ đã hoàn tất việc thu và hoàn trả để báo cáo với ban giám hiệu
 • Sau khi sử dụng số tồn của khoản thu có hoàn trả để bù trừ với số phải thu của đợt, Kế toán mong muốn dễ dàng tính toán đúng số phải thu của các đợt thu tháng tiếp theo.
 • Tại Quản lý thu\Thu tiền\Thu theo học sinh: Với những đợt thu có số tiền còn phải thu âm:
  • Kế toán không thể chọn được đợt thu đó.
  • Bổ sung nút Tất toán tiền tồn sau đợt thu có số tiền âm.
 • Tại màn hình đợt thu, sau khi thực hiện Tất toán tiền tồn:
  • Hệ thống tự động chuyển trạng thái học sinh sang Đã thu đủ. Kế toán không được phép sửa đợt thu của học sinh đó.
  • Tự động tính lại thông tin Tiền tồn sử dụng = tổng số phải thu của các khoản thu khác. Trường hợp có nhiều khoản hoàn trả có số tồn sử dụng thì sẽ sử dụng lần lượt theo thứ tự danh sách khoản thu.

2. Với những học sinh thanh toán online, kế toán mong muốn dễ dàng điều chỉnh số liệu thu để đúng với thực tế đơn vị

Trước đây:

 • Đơn vị có triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Sau khi phụ huynh thanh toán trực tuyến, kế toán phát hiện thấy tính sai số tiền cho học sinh, thu thừa tiền học sinh. Kế toán điều chỉnh thông tin trên sổ sách và trả lại tiền thừa cho phụ huynh cho đúng thực tế.
 • Với học sinh tháng trước không đăng ký khoản thu -> số tồn cuối tháng trước = 0, khi lập đợt thu sử dụng số tồn các tháng trước đó => Khi thực hiện điều chỉnh phần thông tin Sau điều chỉnh không trừ phần tồn sử dụng các tháng trước đó => Tính sai số tiền chênh lệch của học sinh.

Từ phiên bản R165:

 • Với những học sinh thanh toán online, kế toán mong muốn dễ dàng điều chỉnh số liệu thu để đúng với thực tế đơn vị.
 • Tại Đợt thu\Ghi nhận thu thừa/thiếu qua SISAP:
  • Bỏ các cụm thông tin SL tháng trước.
  • Bổ sung các cụm thông tin Thành tiền, Tổng số tiền tồn, Tiền tồn sử dụng, Số còn phải thu.
  • Khi thay đổi các thông tin SL, Đơn giá, Thành tiền tự tính lại tiền tồn sử dụng, số còn phải thu tương ứng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Với những học sinh được hoàn trả tiền thừa từ việc điều chỉnh thu qua SISAP, Kế toán mong muốn thể hiện đúng số đã thu và trả của học sinh trên Sổ thu và thanh toán để khớp số tiền thực tế của đơn vị

Trước đây:

 • Đơn vị có triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Sau khi phụ huynh thanh toán trực tuyến, kế toán phát hiện thấy tính sai số tiền cho học sinh, thu thừa tiền học sinh. Kế toán điều chỉnh thông tin trên sổ sách và trả lại tiền thừa cho phụ huynh cho đúng thực tế.
 • Khi in sổ thu và thanh toán hiển thị số thu là số sau khi điều chỉnh số tiền đợt thu của các giao dịch thu qua SISAP, cũng lấy lên cả phần tiền thừa từ phần điều chỉnh -> Bản phần thừa này không được ghi nhận thu -> số liệu lên không chính xác.

Từ phiên bản R165:

 • Với những học sinh được hoàn trả tiền thừa từ việc điều chỉnh thu qua SISAP, Kế toán mong muốn thể hiện đúng số đã thu và trả của học sinh trên Sổ thu và thanh toán để khớp số tiền thực tế của đơn vị.
 • Tại Đợt thu\Ghi nhận thu thừa/thiếu qua SISAP: Khi điều chỉnh số tiền chênh lệch âm, cho phép Xử lý tiền thừa, mặc định Ghi nhận thành số dư, bỏ tùy chọn Ghi nhận hoàn trả.

4. Sau khi sử dụng số tồn của khoản thu có hoàn trả để bù trừ với số phải thu của đợt, Kế toán mong muốn dễ dàng tính toán đúng số phải thu của các đợt thu tháng tiếp theo

Trước đây:

 • Hiện nay các đơn vị có 2 cách thức sử dụng số tồn ở tháng sau:
  • Số tồn được dùng dần qua các tháng: Sau khi bù trừ cho chính khoản thu đó, nếu còn thừa buổi tồn thì giữ lại để tháng sau sử dụng tiếp.
  • Tất toán hết số tồn ở tháng đó: sau khi sử dụng cho khoản thu đó, nếu còn thừa thì bù trừ với số phải thu của khoản khác. Nếu vẫn còn thừa thì trả lại hoặc ghi nhận thành số dư chứ không tiếp tục quản lý như số tồn nữa.
 • Hiện tại phần mềm đáp ứng: Tại Hệ thống\Thiết lập sử dụng tiền tồn của khoản thu, đang đáp ứng 3 cách sử dụng:
  • Chỉ sử dụng bằng số phải thu của đợt cho chính khoản thu đó: Sử dụng số tồn dần qua các tháng
  • Chỉ sử dụng số phải thu của đợt cho tất cả khoản thu: sau khi sử dụng cho chính nó, nếu còn thừa thì bù trừ với số phải thu của đợt, sau khi bù trừ nếu tiếp tục thừa thì giữ lại quản lý như số tồn ban đầu (tính SL = số tiền còn tồn/đơn giá)
  • Sử dụng hết số còn tồn: Tất toán hết tiền tồn trong đợt. Sau khi sử dụng cho chính khoản thu đó, nếu còn thừa thì bù trừ với số phải thu của đợt, nếu còn thừa nữa thì ghi thành số dư hoặc trả lại cho học sinh
 • Trường hợp chọn nhầm Chỉ sử dụng số phải thu của đợt cho tất cả khoản thu -> sau khi sử dụng cho đợt thu số lượng tồn tính lại bị lẻ -> in báo cáo bị lẻ, làm tròn sai số liệu -> KH khó hiểu và thắc mắc.

Từ phiên bản R165:

 • Sau khi sử dụng số tồn của khoản thu có hoàn trả để bù trừ với số phải thu của đợt, Kế toán mong muốn dễ dàng tính toán đúng số phải thu của các đợt thu tháng tiếp theo.
 • Bỏ tùy chọn Chỉ sử dụng số phải thu của đợt trước cho tất cả khoản thu.
 • Nếu chọn Giữ lại để sử dụng tiếp cho các tháng sau: Sau khi sử dụng số tồn cho chính khoản thu đó, nếu vẫn còn thừa thì giữ lại sử dụng dần cho các tháng sau. (Tương đương Chỉ sử dụng bằng số phải thu của đợt cho chính khoản thu đó trước đây)
 • Nếu chọn Tất toán hết sau khi sử dụng: Sau khi sử dụng số tồn cho chính khoản thu đó, nếu vẫn còn thừa thì bù trừ với số phải thu của đợt. Khi bù trừ sử dụng hết số tiền. (Tương đương Sử dụng hết số còn tồn cũ trước đây.)
 • Hệ thống tự động chuyển dữ liệu cho khách hàng cũ căn cứ vào tùy chọn đơn vị đang thiết lập. Không tự động cập nhật vào đợt thu đã lập.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 10/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ