Nhà xuất bản

1. Mục đích
Phần mềm đã mặc định sẵn danh mục nhà xuất bản giúp cán bộ thư viện có thể tìm kiếm nhanh hoặc thuận lợi khi nhập thông tin nhà xuất bản. Tuy nhiên có thể thêm, sửa, xóa danh mục nhà xuất bản.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn Danh mục\Nhà xuất bản.

2. Khai báo thông tin Thêm mới nhà xuất bản: Mã nhà xuất bản, Tên nhà xuất bản, Địa chỉ, Ghi chú (nếu có).

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Cán bộ thư viện có thể Sửa hoặc Xóa nhà xuất bản bằng cách:
1. Chọn nhà xuất bản cần sửa/xóa trên danh sách, nhấn Sửa/Xóa.
2. Nhấn khi hệ thống hiển thị thông báo.

 

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ