1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Báo cáo
  4. TV-S07: Sổ thống kê bạn đọc

TV-S07: Sổ thống kê bạn đọc

Mục đích
CBTV có thể theo dõi và thống kê lượt đọc tại chỗ chi tiết theo khối/lớp theo ngày tương ứng với các loại sách, tính tỷ lệ bạn đọc để gửi báo cáo cho BGH nắm bắt tình hình mượn sách trong trường.

Các bước thực hiện:

Để in Sổ thống kê bạn đọc, anh chị thực hiện như sau:

  • Vào Thư viện/Báo cáo/TV-S07: Sổ thống kê bạn đọc
  • Chọn tham số lấy dữ lệu thống kê Từ tháng – Đến Tháng.
  • Tích chọn In bìa sổ để in bìa sổ theo mẫu của chương trình.
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu.
Cập nhật 04/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ