1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Báo cáo
  4. TV-S01: Sổ đăng ký tổng quát

TV-S01: Sổ đăng ký tổng quát

Mục đích
Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in được sổ đăng ký tổng quát
Các bước thực hiện:

  1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S01: Sổ đăng ký tổng quát
  2. Nhấp đôi đúp vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  3. Trên tham số báo cáo: Kỳ báo cáo, Năm bắt đầu kiểm kê, Hình thức xem báo cáo theo Loại sách/nhóm loại sách/Cấp học (đối với trường liên cấp) chọn In theo khổ thích hợp
  4. Tích chọn Loại sách/Nhóm loại sách cần sử dụng như dưới đây.
  5. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ