Bạn đọc

Mục đích

Giúp CBTV định danh đối tượng bạn đọc với các thông tin chi tiết.
Trường hợp chưa có thông tin Lớp học, khi thực hiện thêm mới bạn đọc, hệ thống hiển thị cảnh báo. Chọn Thiết lập để thực hiện Thêm lớp nhanh. Xem hướng dẫn tại đây:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Thêm danh sách bạn đọc

I. Thêm danh sách bạn đọc

1. Bạn đọc là học sinh

a. Sao chép dữ liệu học sinh từ phân hệ khác.
 • Khi vừa khởi tạo năm học mới, phần mềm hiển thị thông báo gợi ý thực hiện sao chép dữ liệu bạn đọc vào năm học mới.
 • Trường hợp năm học mới đã được khởi tạo nhưng đã bỏ qua thông báo gợi ý ở trên nhấn Sao chép dữ liệu để sao chép dữ liệu học sinh từ phân hệ thư viện năm trước hoặc từ phân hệ học sinh/khoản thu
 • Hoặc để chủ động sao chép dữ liệu bạn đọc học sinh khi cần, anh chị vào Bạn đọc/Học sinh/Tiện ích/Sao chép dữ liệu bạn đọc.

Có 2 cách để sao chép dữ liệu bạn đọc:

Cách 1: Sao chép bạn đọc học sinh từ phân hệ thư viện nếu đơn vị đã sử dụng phân hệ thư viện năm trước

 • Tại màn hình Sao chép dữ liệu bạn đọc học sinh, chọn Sao chép từ Phân hệ học sinh/Phân hệ thư viện.
 • Phần mềm tự động lấy lên danh sách bạn đọc học sinh đang theo dõi tại Thư viện của năm học ngay trước đó và đề xuất lớp được chuyển lên.
 • Theo dõi số liệu thống kê Tổng số học sinh, Đã xếp lớp, chưa xếp lớp để nắm bắt thông tin và thực hiện chuyển lớp một cách chính xác.
 • Trường hợp bạn đọc là học sinh cuối cấp hoặc khối lớp được chuyển lên không có lớp tương ứng (Ví dụ, 2A chuyển lên 3A nhưng hệ thống chưa được khai báo lớp 3A), thông tin lớp được chuyển lên sẽ bị bỏ trống.
 • CBTV có thể thực hiện chuyển lớp cho từng học sinh
 • Hoặc tích chọn và nhấn Chuyển lớp nhanh để chuyển lớp cho nhiều học sinh cùng lúc.
 • Nhấn Xác nhận để chuyển các học sinh đã được xếp lớp mới lên quản lý tại năm học mới.

Cách 2: Sao chép từ phân hệ học sinh/khoản thu nếu đơn vị đã sử dụng phân hệ học sinh/khoản thu

 • Tại màn hình Sao chép dữ liệu bạn đọc học sinh, chọn Sao chép từ Phân hệ học sinh/Phân hệ thoản thu
 • Nếu Phân hệ học sinh/khoản thu đã có dữ liệu học sinh tại năm học mới, phần mềm sẽ tự động lấy lên dữ liệu các học sinh đang được theo dõi với lớp mới tương ứng.
 • Nếu Phân hệ Học sinh/Khoản thu chưa có dữ liệu học sinh tại năm học mới, phần mềm sẽ lấy lên danh sách học sinh đang theo dõi tại năm học trước và đề xuất lớp được chuyển lên tương ứng.
 • Trường hợp phân hệ Thư viện có lớp chưa được khai báo (Ví dụ: Phân hệ khác có lớp 3A nhưng Phân hệ thư viện chưa được khai báo lớp 3A), phần mềm tự động tạo lớp mới và tiếp tục chuyển các học sinh tương ứng lên lớp.
 • Trường hợp bạn đọc là học sinh cuối cấp, thông tin lớp được chuyển lên sẽ bị bỏ trống.
 • Theo dõi số liệu thống kê Tổng số học sinh, Đã xếp lớp, chưa xếp lớp để nắm bắt thông tin và thực hiện chuyển lớp một cách chính xác.
 • Nhấn Xác nhận để chuyển các học sinh đã được xếp lớp mới lên quản lý tại năm học mới.
b. Thêm bạn đọc học sinh

Trường hợp thêm mới số lượng bạn đọc ít, anh chị có thể thêm trực tiếp bạn đọc trên phần mềm bằng cách thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm bạn đọc, thực hiện khai báo Họ và tên, Lớp, Mã thẻ và các thông tin khác theo nhu cầu của đơn vị.
  Sau khi hoàn tất, Nhấn Lưu.
 • Phần mềm tự động sinh mã thẻ thư viện của bạn đọc, tuy nhiên anh/chị có thể sửa thông tin mã thẻ này (nếu cần)
c. Nhập khẩu thông tin bạn đọc học sinh

Trường hợp đơn vị đang quản lý danh sách bạn đọc bằng tệp excel, nhấn Nhập khẩu để đưa nhanh thông tin danh sách bạn đọc hiện có vào phần mềm. Có 2 cách để thêm thông tin bạn đọc:

 • CBTV sử dụng ngay danh sách bạn đọc đang quản lý tại đơn vị để thêm mới vào phần mềm
 • CBTV nhập khẩu bổ sung thêm thông tin của học sinh đã có trên phần mềm.
Nhập khẩu thêm mới (Từ dữ liệu hiện có)

Sử dụng ngay danh sách học sinh đang theo dõi để nhập khẩu thêm mới vào phần mềm mà không cần sao chép sang tệp mẫu của chương trình.

 • Chọn Nhập khẩu thêm mới
 • Tải tệp excel danh sách bạn đọc là Học sinh đơn vị đang quản lý.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách học sinh không nằm trong sheet đầu tiên, CBTV chọn lại sheet danh sách học sinh.
 • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, CBTV chọn lại dòng chứ tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.
Nhập khẩu cập nhật

Nhập khẩu bổ sung thông tin của học sinh vào danh sách đã có trên phần mềm.

 • Chọn Nhập khẩu cập nhật
 • Tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp có chứa thông tin bạn đọc trên hệ thống để CBTV bổ sung các trường thông tin còn thiếu.
 • Tải tệp đầy đủ lên phàn mềm.
 • Chọn sheet nhập khẩu Dòng tiêu đề DS là dòng thứ. Phần mềm tự thực hiện ghép cột dữ liệu.
 • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệKhông hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.

2. Bạn đọc là giáo viên

a. Lấy dữ liệu giáo viên từ phân hệ khác

Trường hợp đơn vị đã sử dụng phân hệ khác của MISA EMIS và phát sinh danh sách có ít nhất 1 giáo viên, anh chị có thể sao chép dữ liệu giáo viên từ phân hệ khác làm thông tin bạn đọc

 • Nhấn Lấy dữ liệu từ phân hệ khác để nhập thông tin giáo viên từ phân hệ học sinh hoặc phân hệ Thiết bị. 
b. Thêm bạn đọc giáo viên

Trường hợp thêm mới số lượng bạn đọc ít, anh chị có thể thêm trực tiếp bạn đọc trên phần mềm bằng cách thực hiện như sau:

  • Nhấn Thêm bạn đọc, thực hiện khai báo các thông tin bạn đọc, trong đó Họ và Tên, Phòng ban, Mã thẻ là các thông tin bắt buộc không được để trống
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
c. Nhập khẩu thông tin bạn đọc giáo viên

Trường hợp đơn vị đang quản lý danh sách bạn đọc bằng tệp excel, nhấn Nhập khẩu để đưa nhanh thông tin danh sách bạn đọc hiện có vào phần mềm.

Anh chị vui lòng thực hiện các thao tác như Nhập khẩu danh sách bạn đọc là học sinh.

II. Sửa thông tin bạn đọc

II. Sửa thông tin bạn đọc

Để sửa thông tin bạn đọc đã khai báo đúng với thực tế quản lý tại đơn vị, anh chị thực hiện thao tác:

 1. Nhấp đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng để chỉnh sửa
 2. Trường hợp Không sử dụng thông tin một số bạn đọc, có thể chọn tắt Đang theo dõi của bạn đọc đó.

III. Xóa thông tin bạn đọc

III. Xóa thông tin bạn đọc

Để xóa thông tin bạn đọc không còn sử dụng, CBTV có thể thực hiện xóa như sau:

 1. Xóa từng bạn đọc bằng cách nhấn Biểu tượng thùng rác tương ứng. Nhấn Xóa để hoàn tất.
  Trường hợp bạn đọc đã phát sinh dữ liệu liên quan mà không thể xóa, CBTV có thể chọn hủy lệnh xóa bằng cách nhấn Không hoặc chuyển bạn đọc sang trạng thái Ngừng theo dõi.

 2. Để tiết kiệm thao tác khi xóa nhiều bạn đọc, anh chị có thể:Tích chọn các bản ghi cần xóa, nhấn chọn Tiện ích/Biểu tượng thùng rác. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.
  Trường hợp một số bạn đọc trong danh sách được chọn không thể xóa do đã phát sinh dữ liệu liên quan, có thể tích chọn một trong các lựa chọn như trong bảng thông báo.
IV. In dữ liệu bạn đọc

IV. In dữ liệu bạn đọc

Để in thẻ thư viện bạn đọc hoặc danh sách bạn đọc phục vụ các nhu cầu cùa thư viện, anh chị thực hiện như sau:

 1. Chọn bản ghi bạn đọc
 2. Nhấn biểu tượng Máy in tại góc trên bên phải màn hình, tích chọn một trong các lựa chọn phù hợp với nhu cầu in.
Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ