Báo cáo HS-BC27 thống kê tình hình chuyên cần

  • Mục đích: giúp cán bộ PGD theo dõi tình hình chuyên cần  của trẻ, đảm bảo duy trì sĩ số.

Chi tiết các bước thực hiện:

Trước khi lập báo cáo thống kê tình hình chuyên cần, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện ghi nhận điểm danh cho học sinh.

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số
  2. Lựa chọn Thống kê tình hình chuyên cần
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để khai báo các tham số báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý để xem báo cáo

Lưu ýtại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

    • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
    • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 21/07/2021

Kênh hỗ trợ