1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R66.02 SISAP – Ngày phát hành 08/09/2022

R66.02 SISAP – Ngày phát hành 08/09/2022

Trên ứng dụng SISAP, giáo viên bộ môn mong muốn thực hiện đăng ký mượn cho những thiết bị chưa được gắn thông tin môn học

Trước đây:

  • Khi lập phiếu đăng ký mượn thiết bị trên SISAP, giáo viên phải nhập môn học mới chọn được thiết bị nên với các thiết bị chưa có môn học thì không mượn trả được.

Từ phiên bản R66.02:

  • Tại màn hình Đăng ký mượn thiết bị, chọn Thiết bị. Với các thiết bị chưa gắn thông tin môn học, giáo viên có thể chọn thiết bị bằng cách vào:
    1. Giá trị Tất cả: Hiển thị tất cả thiết bị trên danh sách.
    2. Giá trị Dùng chung: Hiển thị tất cả môn học là “Dùng chung” và các thiết bị chưa có thông tin môn học.
Cập nhật 09/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ