Thống kê lượt mượn thiết bị theo môn học

Các bước thực hiện:

 1. Yêu cầu gửi báo cáo
  Chuyên viên SGD/PGD gửi yêu cầu xuống các đơn vị trực thuộc bằng cách:
 • Vào Thiết bị/Báo cáo, chọn báo cáo Thống kê lượt mượn thiết bị theo môn học
 • Nhấn Yêu cầu báo cáo và khai báo các tham số báo cáo.
  • Năm học: Năm học cần số liệu tổng hợp báo cáo
  • Thời gian: Tháng tương ứng với kỳ báo cáo
  • Phạm vi: chọn các cấp đơn vị trực thuộc cần gửi báo cáo (Cấp Tiểu học,THCS, THPT, …)
  • Hạn nộp: Thời hạn muộn nhất để các đơn vị trực thuộc có thể gửi báo cáo.
  • Mô tả: Mô tả tên các kỳ báo cáo.
 • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu cho các đơn vị trực thuộc.

2. Tổng hợp báo cáo
Sau khi đã gửi yêu cầu báo cáo, anh/chị vào Tình hình gửi nhận báo cáo và chọn Tên báo cáo để theo dõi tình hình gửi nhận báo cáo của các đơn vị.

 • Tại đây, tình hình gửi báo cáo của các trường được thể hiện với các trạng thái: Chưa gửi (trường chưa gửi báo cáo), Đã nhận (trường đã gửi báo cáo và hiển thị ngày gửi) hoặc Từ chối (Trường đã gửi báo cáo nhưng anh/chị từ chối do báo cáo không được duyệt và yêu cầu trường gửi lại).
 • Để xem báo cáo tổng hợp, anh chị nhấn Xuất báo cáo.
 • Để từ chối báo cáo chưa đạt yêu cầu của trường đã gửi lên, anh chị tích chọn trường tương ứng, sau đó nhấn Từ chối và nhập ý kiến gửi xuống trường để trường nhận được thông tin và thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu.
 • Đối với các yêu cầu báo cáo đã được gửi, anh chị có thể cập nhật lại các yêu cầu này (thay đổi hạn nộp, thời gian, phạm vi) bằng cách nhấn Sửa và cập nhật lại các tham số báo cáo.
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ