Thống kê số lượng thiết bị

Mục đích: Chuyên viên phòng/sở có thể thống kê nhanh dữ liệu về số lượng và biến động thiết bị tại các trường để để xác định được nhóm thiết bị cần bổ sung và cân đối các nguồn kinh phí cho kế hoạch mua sắm tập trung.

Các bước thực hiện:

 1. Thiết lập bộ lọc tra cứu
  • Vào Thiết bị, chọn Tra cứu
  • Phần mềm tự động tra cứu danh sách thiết bị theo bộ lọc mang đi của chương trình
  • Anh/chị nhấn dấu x ở tên bộ lọc tại màn hình tra cứu để tắt bộ lọc đang tra cứu hoặc nhấn Điều kiện lọc để thiết lập bộ lọc tra cứu.
  • Chọn bộ lọc Tra cứu theo: Quản lý số lượng thiết bị hoặc Quản lý biến động thiết bị
  • Tên bộ lọc: Sử dụng tên bộ lọc mặc định của chương trình hoặc anh chị có thể đặt tên bộ lọc mới theo nhu cầu sử dụng.
  • Chi tiết bộ lọc: Chọn các giá trị lọc theo nhu cầu tra cứu theo nhu cầu: Đơn vị trực thuộc, Cấp học, Trường, Khối lớp, Môn học, Loại thiết bị.
  • Nhóm theo thông tin: Chọn các giá trị để nhóm danh sách thiết bị theo các tiêu chí đó.
  • Nhấn Lọc: phần mềm thực hiện lọc danh sách thiết bị theo các tiêu chí vừa chọn.
  • Nhấn Lưu và lọc: phần mềm thực hiện lọc danh sách thiết bị đồng thời lưu lại bộ lọc trên.
  • Nhấn Hủy thay đổi để hủy chọn các thông tin vừa nhập.
  • Sau khi nhấn Lọc hoặc Lưu và lọc, phần mềm sẽ thực hiện lọc danh sách thiết bị tại các đơn vị theo đúng bộ lọc anh/chị đã chọn và hiển thị tên bộ lọc đang tra cứu bên cạnh nút Điều kiện lọc.
 1. Nhân bản bộ lọc
  • Anh/chị nhấn Điều kiện lọc, chọn bộ lọc cần nhân bản. Nhấn Tiện ích/Nhân bản bộ lọc
  • Phần mềm hiển thị giao diện nhập Tên bộ lọc, anh chị nhập tên cần lưu và nhấn Xác nhận để lưu bộ lọc
  • Sau đó thay đổi các tiêu chí lọc cần tra cứu, nhấn Lọc để thực hiện tra cứu danh sách Thiết bị, nhấn Lưu và lọc để tra cứu đồng thời lưu các tiêu chí lọc vừa thay đổi cho bộ lọc mới nhân bản.
 1. Sửa tên bộ lọc
  • Anh/chị vào Điều kiện lọc, chọn bộ lọc cần sửa. Nhấn Tiện ích/Sửa bộ lọc để sửa tên bộ lọc
  • Phần mềm hiển thị giao diện nhập Tên bộ lọc, anh chị nhập tên cần sửa và nhấn Xác nhận để lưu tên bộ lọc.
 1. Xóa bộ lọc
  • Anh/chị vào Điều kiện lọc, chọn bộ lọc cần xóa, nhấn Tiện ích/Xóa bộ lọc để xóa bộ lọc không có nhu cầu sử dụng.
 1. Thiết lập cột hiển thị
  • Để thiết lập hiển thị/ẩn các cột trên danh sách cho từng bộ lọc, tại bộ lọc đang tra cứu, anh/chị nhấn Cài đặt để hiển thị màn thiết lập cột, chọn các cột muốn hiển thị và bỏ chọn tại các cột muốn ẩn. Sau đó nhấn Áp dụng để lưu thiết lập.
 1. Xuất khẩu danh sách tra cứu
  • Tại màn hình đang tra cứu, anh chị nhấn nút Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách thiết bị ra file excel.
Cập nhật 09/09/2021

Kênh hỗ trợ