1. Trang chủ
 2. Thiết lập quy định về số điểm kiểm tra

Thiết lập quy định về số điểm kiểm tra

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định:

 1. Điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa kỳ và cuối kỳ1 điểm.
 2. Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên có quy định về số điểm tối thiểu:
  • Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học phải có tối thiểu 2 điểm đánh giá thường xuyên.
  • Môn học có trên 35 tiết đến 70 tiết /năm học phải có tối thiểu 3 điểm đánh giá thường xuyên.
  • Môn học có trên 70 tiết/năm học phải có tối thiểu 4 điểm đánh giá thường xuyên.

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101: Phần mềm cho phép nhà trường tự thiết lập số điểm tối đa (số cột điểm thường xuyên trên số điểm cá nhân), số điểm tối thiểu (số điểm để tổng kết dựa trên phân phối chương trình)

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Số điểm\Thiết lập số điểm\Thiết lập số lượng điểm
 2. Phần mềm tự động mang đi số lượng điểm kiểm tra theo quy định số điểm tối đa, tối thiểu Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT.
  • Mặc định Số lượng điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ là 1
  • Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định (Số điểm tối thiểu) dựa vào số tiết Phân phối chương trình. Tuy nhiên, anh chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại theo đúng thực tế đơn vị.
   Lưu ý:

   • Khi thực hiện ghi điểm trên Sổ điểm cá nhân, anh chị bắt buộc nhập tối thiểu Số lượng điểm tối thiểu đã thiết lập ở trên để thực hiện tính điểm trung bình môn.
   • Nếu nhập quá số điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định, phần mềm hiển thị cảnh báo
  • Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (Số điểm tối đa): Số lượng cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trên Sổ điểm cá nhân. Tuy nhiên, anh chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại theo đúng thực tế đơn vị.
   Lưu ý: Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên không nhỏ hơn Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định.
 3. Thực hiện chỉnh sửa lại Số điểm tối đa, tối thiểu (theo nhu cầu đơn vị)
  • Nhấn vào ô số lượng điểm tối đa, tối thiểu của Khối, môn học, kỳ đánh giá tương ứng.
  • Thực hiên chỉnh sửa Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định (Số điểm tối thiểu)/Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (Số điểm tối đa)
  • Nhấn Lưu

Lưu ý: Khi thực hiện thêm môn học mới mà không có phân phối chương trình, phần mềm mặc định số lượng điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ là 1 và số lượng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên là 2.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập số điểm tối đa, tối thiểu tại đây

Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ