Thu theo lớp

1. Mục đích
Giúp kế toán thực hiện thu tiền các đợt thu theo từng lớp khi đơn vị có sử dụng hoá đơnkhông sử dụng hoá đơn.
2. Các bước thực hiện
2.1. Đơn vị có sử dụng hoá đơn thu tiền
Trường hợp đơn vị có sử dụng hoá đơn thu tiền khi đơn vị tích chọn Sử dụng hoá đơn tự in tại Thiết lập\Sử dụng hoá đơn, biên lai.


Để thu tiền trong trường hợp đơn vị có sử dụng hoá đơn, thực hiện như sau:
1. Tại phân hệ Khoản thu\Quản lý thu\Thu theo lớp.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các lớp đang có tại trường tương ứng với trạng thái thu tiền:

 • Lớp: hiển thị danh sách theo thứ tự lớp.
 • Số học sinh: số học sinh của mỗi lớp trong đợt thu tiền.
 • Số tiền: tổng số phải thu của mỗi lớp.
 • Số đã thu: số đã thu của mỗi lớp tính đến thời điểm hiện thời.
 • Số còn phải thu = Số tiền – Số đã thu.
 • Trạng thái thu:
  • Chưa thu: chưa thu của bất kỳ học sinh nào trong lớp (Số còn phải thu = Số tiền).
  • Đã thu đủ: đã thu hết của cả lớp (Số đã thu = Số tiền).
  • Chưa thu đủ: chưa thu đủ cho các lớp.
 • Trạng thái cấp hoá đơn:
  • Chưa cấp: chưa cấp cho bất kỳ học sinh nào của lớp.
  • Đã cấp đủ: đã cấp cho toàn bộ học sinh trong lớp.
  • Chưa cấp đủ: cấp hoá đơn cho 1 vài học sinh nhưng chưa đủ cho cả lớp.

3. Để thực hiện thu tiền cho các lớp, thực hiện như sau:

 • Chọn lớp trên danh sách, nhấn Thu tiền.
 • Phần mềm hiển thị danh sách học sinh nộp tiền và chi tiết các khoản thu theo đợt thu tiền vừa chọn. Nhập Ngày thu.
 • Bỏ tích chọn đối với những học sinh chưa đóng khoản thu nào.
 • Chọn học sinh trên danh sách, phần mềm mặc định tích chọn Hiển thị chi tiết các khoản thu.
 • Phần mềm đã mặc định Hình thức thu dựa trên thiết lập Danh sách đăng ký hình thức thu tuy nhiên anh/chị có thể lựa chọn lại Hình thức thu theo đúng thực tế.
 • Tại phần Chi tiết khoản thu:
  • Nhấn vào Khoản thu để xem chi tiết về khoản thu đó.
  • Có thể nhập lại Số buổi trả lại ở khoản thu Tiền ăn bán trú, phần mềm sẽ tự động tính toán lại số tiền, số còn phải thu, thực thu tương ứng.
  • Lưu ý với cột Đăng ký tự nguyện sẽ mặc định theo trạng thái Đăng ký/Không đăng ký của học sinh tại Danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện, anh/chị có thể thay đổi được trạng thái đăng ký với các khoản thu là tự nguyện. Tuy nhiên, sang lần thu tiền thứ 2 thì mặc định trạng thái theo lần thu đầu tiên và không cho phép sửa lại.
  • Nếu bỏ tích chọn khoản thu nào thì sau khi thu tiền xong, phần mềm sẽ hiểu là chưa thu đủ cho lớp đó.
  • Có thể nhấn vào các khoản thu để xem thông tin chi tiết về khoản thu.
 • Nhấn Xác nhận thu.

4. Nhấn Cấp hoá đơn.
5. Phần mềm mặc định Thông tin cấp phát như: Hình thức HĐ, Mẫu số HĐ, Cấp từ số HĐ, Ngày HĐ, anh/chị nhập Ký hiệu HĐ. Nhấn Cấp phát, phần mềm sẽ tự động lấy lên Mẫu số hoá đơn, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn.

6. Có thể nhấn Xem trước hoá đơn để xem trước các thông tin trên hóa đơn.


7. Nhấn Cập nhật.
8. Nhấn In hoá đơn (nếu cần). Nhấn Đóng.
Lưu ý: Thực hiện tương tự cho các lớp khác.
9. Nhấn In, chọn mẫu in tương ứng trên danh sách in. Ví dụ chọn in Danh sách thu tiền.

10. Phần mềm hiển thị mẫu in vừa chọn như sau:

11. Trường hợp anh/chị muốn huỷ thu tiền cho học sinh, chọn lớp trên danh sách, nhấn Huỷ thu tiền:

 • Lớp có trạng thái là Chưa thu, phần mềm xoá đợt thu của lớp.
 • Lớp có trạng thái Chưa thu đủ hoặc Đã thu đủ, phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Có để chắc chắn muốn huỷ thu tiền của lớp.
2.2. Đơn vị không sử dụng hoá đơn thu tiền
Trường hợp đơn vị không sử dụng hoá đơn thu tiền khi đơn vị tích chọn Không sử dụng hoá đơn tại tại Thiết lập\Sử dụng hoá đơn, biên lai.

Để thu tiền trong trường hợp đơn vị không sử dụng hoá đơn, thực hiện như sau:
1. Tại phân hệ Khoản thu\Quản lý thu\Thu theo lớp.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các lớp đang có tại trường tương ứng với trạng thái thu tiền tương tự như Đơn vị có sử dụng hoá đơn thu tiền nhưng không có cột Tình trạng cấp HĐ.
3. Để thực hiện thu tiền cho các lớp, thực hiện như sau:

 • Chọn lớp trên danh sách, nhấn Thu tiền.
 • Phần mềm hiển thị danh sách học sinh nộp tiền và chi tiết các khoản thu theo đợt thu tiền vừa chọn. Nhập Ngày thu.
 • Bỏ tích chọn đối với những học sinh chưa đóng khoản thu nào.
 • Phần mềm tự động lấy lên Hình thức thu theo Danh sách đăng ký hình thức thu đã được anh/chị thiết lập tuy nhiên anh/chị vẫn có thể thay đổi thông tin này.
 • Chọn học sinh trên danh sách, phần mềm mặc định tích chọn Hiển thị chi tiết các khoản thu.
 • Tại phần Chi tiết khoản thu.
 • Nhấn Xác nhận thu.

4. Nhấn In biên lai (nếu cần).

 • Chọn mẫu phiếu thu

 • Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Đóng.
6. Nhấn In, chọn mẫu in trên danh sách. Ví dụ in Danh sách thu tiền.

7. Phần mềm hiển thị mẫu in Danh sách thu tiền như sau:

8. Trường hợp muốn huỷ thu tiền cho 

 • Lớp có trạng thái là Chưa thu, phần mềm xoá đợt thu của lớp.
 • Lớp có trạng thái Chưa thu đủ hoặc Đã thu đủ, phần mềm hiển thị cảnh báo “Khi huỷ thu tiền, lịch sử thu cũng sẽ bị huỷ. Bạn có thực sự muốn huỷ thu tiền không?“. Nhấn Có để chắc chắn muốn huỷ thu tiền của lớp.


Lưu ý:

 • Với trường hợp có hình thức thu là Chuyển khoản thì chương trình sẽ không tự động sinh số biên lai.
 • Trường hợp đơn vị có sử dụng hoá đơn điện tử thu học phí cho học sinh, xem chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ